Ocena brak

Strategie rozwoju na podstawie macierzy Ansoffa

Autor /max Dodano /22.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Strategie rozwoju na podstawie macierzy Ansoffa

Transkrypt

Rozwój produktu

DYWERSYFIKACJA

Penetracja rynku

Rozwój rynku

wzrost rynku
• Rozwój rynku: należy ją rozpatrywać w dwóch aspektach: ekspansji w sensie geograficznym, np.
globalizacja oraz atakowania nowych segmentów i grup docelowych.

• Rozwój produktu: w ramach dotychczasowego rynku firma przeprowadza dywersyfikację
produktową, czyli wzmaga sprzedaż na rynku, na którym już istnieje, poprzez wprowadzanie
nowych produktów zaspokajających inne potrzeby.
• Dywersyfikacja: jest to najbardziej zaawansowana alternatywa rozwoju firmy. Przeznaczona jest
dla firm najlepszych, o dużym potencjale inwestycyjnym, jako że wymaga wchodzenia na nowe
rynki z nowymi produktami.
Na podstawie przeprowadzonego podziału wyraźnie widać, że Ansoff koncentruje się na
dwóch kluczowych rodzajach strategii. Strategie ekspansji obejmują penetrację rynku, rozwój rynku
i rozwój produktu. Z drugiej strony mamy kompleksową strategię dywersyfikacji.
Koncepcja Ansoffa stanowi jedną z pierwszych w pełni rozwiniętych receptur strategicznych, zawierającą opcje strategiczne, elementy analizy strategicznej i stanowi podwaliny
analizy SWOT. Nie jest jednak jedyną koncepcją z zakresu corporate strategy.
M. Marchesnay1 za równie pionierski i istotny dla dalszego rozwoju zarządzania
strategicznego uważa model opracowany przez profesorów Harvardu: Learned, Christensen,
Andrews i Guth - LCAG, znany powszechnie jako model Andrewsa. Pierwsza wersja powstała
jeszcze

w

latach

50.,

lecz

na

przełomie

lat

60.

i 70. była zmieniana i udoskonalana.
Andrews twierdzi, że podjęcie decyzji strategicznej polega przede wszystkim na:
1. sformułowaniu celów ogólnych,
2. zidentyfikowaniu głównych problemów strategicznych,
3. znalezieniu i zastosowaniu najlepszego ich rozwiązania.
Można to przedstawić na schemacie, który stanowi równocześnie model SWOT (strengths,
1

tamże, s. 26.

weaknesses, opportunities, threats).

Podobne prace

Do góry