Ocena brak

Strategie przywracania lub obrony równowagi makroekonomicznej

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Zakłócenia równowagi makro. Występują najczęściej w pięciu obszarach:

a) pierwszy obszar to budżety gdzie przejawem braku równowagi jest deficyt budżetowy;

b) drugi obszar to ceny - przejawem braku równowagi jest inflacja;

c) trzeci obszar to rynek pracy – brakiem równowagi jest bezrobocie;

d) czwarty obszar to bilans handlowy – brakiem równowagi jest saldo ujemne bilansu handlowego (przewaga importu nad exportem);

e) piąty obszar to bilans płatniczy - brakiem równowagi jest deficyt bilansu płatniczego (przewaga wydatków nad wpływami).

W przypadku zakłócenia równowagi makroekonomicznej interesują nas założenia na wszystkich tych płaszczyznach lub w większości z nich równocześnie, w takich sytuacjach rozwiązanie problemu wymaga kompleksowego działania, które najczęściej podejmowane jest pod kontrolą organizacji światowych takich jak: Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Przybiera formę tzw. programów…………………. i oszczędnościowych. Te programy składają się z kilku części.

1. Dostosowawczo finansowych, które obejmują utwardzenie polityki monetarnej.

2. Liberalizacje cen.

3. Likwidacje lub zmniejszenie deficytu budżetowego.

4. Zamknięcie deficytowych przedsiębiorstw.

5. Zrównoważenie bieżących obrotów bilansu płatniczego.

6. Prywatyzacje przedsiębiorstw państwowych.

7. Sprzedaż akcji, obligacji państwa.

8. Liberalizacja obrotów giełdowych.Programy te w sytuacji zagrożenia okazywały się dość skuteczne i przynosiły efekty w ciągu jednego ,dwóch lat. natomiast ich koszty społeczne były bardzo duże, powodowały bowiem wzrost bezrobocia i spadek poziomu życia.Struktura walki z inflacją.Źródłem inflacji jest zakłócenie proporcji pomiędzy podążą pieniądza i towarami na rynku lub czynniki zewnętrzne niezależne od producenta. Wyróżnia się dwie strategiczne metody walki z inflacja:

1. metoda ortodoksyjna - uznaje się w niej, ze spadek spożycia i produkcji jest nieuchronna cena za spadek inflacji. Jej istota jest zaciśniecie pasa w polityce fiskalnej monetarnej. Dostosowanie polityki następuje w tej metodzie poprzez ograniczenie spożycia. Taka polityka deflacyjna(stosowania środków mających na celu ograniczenie popytu) z regony powoduje spadek produkcji, wzrost bezrobocia jako mechaniczne następstwa tej metody.

2. metoda heterodoksyjna - powstała jako przejaw opozycji w stosunku do metody ortodoksyjnej. Jej istota polega na czasowym zamrożeniu cen i plac.Na podstawie dotychczasowych doświadczeń formułuje się następujące wnioski:1. W pierwszym rzędzie należy próbować wyjść z inflacji metoda heterodoksyjna, aby uniknąć ogromnych kosztów społecznych, gdy ta metoda zawiedzie użyć metody ortodoksyjnej.

2. W każdym przypadku likwidacja deficytu budżetowego, restrykcje finansowe są konieczne, bez tego nawet zamrożenie cen i plac nie daje oczekiwanych efektów. Znaczne ułatwienie wywołuje pomoc zagraniczna lub uzyskanie przełożenia terminu spłat obciążeń obciążeń tytułu długu zagranicznego.

3. Wymiana pieniądza daje efekty dopiero po opanowaniu tendencji inflacyjnych.

4. Kluczowe znaczenie ma poparcie i postawa związków zawodowych.

5. W przypadku terapii szokowej ujemne skutki społeczne są znacznie większe niż przy stopniowej walce z inflacja.

Podobne prace

Do góry