Ocena brak

STRATEGIA MARKETINGOWA

Autor /pingwin Dodano /03.04.2013

W szerokim rozumieniu pojęcie to bywa utożsamiane z —> marketingowymi
zasadami postępowania. W rozumieniu szczegółowym odnosi się do określonego
przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnionej części i oznacza system średnio-
i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramy
dla operacyjnych decyzji i działań marketingowych. Formułowanie s.m. jest
procesem decyzyjnym polegającym na ustaleniu kluczowych problemów i wybo-
rze optymalnych rozwiązań z punktu widzenia założonych celów i warunków ich
realizacji. Całościowo zdefiniowana s.m. obejmuje: określenie kierunków roz-
woju przedsiębiorstwa ze względu na zakres wytwarzanych produktów i ob-
sługiwanych rynków, zdefiniowanie rynku(ów) docelowego(ych) i stopnia ich
pokrycia oraz określenie ogólnych wytycznych regulujących sposób oddziaływa-
nia na nabywców, stosunek do konkurentów oraz do firm współpracujących
w obsłudze rynku(ów) docelowego(ych).

 

Podobne prace

Do góry