Ocena brak

Stosunek prawny

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Człowiek w swoim powszednim dniu wiele razy styka się z ludźmi, także instytucjami, przedsiębiorstwami itd. Dochodzi do powstawania więzi zwanych stosunkami społecznymi. Stosunek społeczny zachodzi między co najmniej dwiema osobami, z których przynajmniej jedna oddziaływa na drugą lub których postępowanie wobec siebie albo innych osób jest w jakiś sposób uregulowane.

Stosunkami stanowionymi nazywają się te stosunki społeczne, których dotyczy jakaś norma postępowania. Wskazuje ona uczestnikom stosunku, jakie mają wobec siebie obowiązki i jakie prawa. Pozostałe stosunki, do których nie odnosi się żadna reguła postępowania, noszą nazwę stosunków faktycznych.

Stosunkiem prawnym jest stosunek społeczny uregulowany przez prawo. Osoby lub grupy uczestniczące w stosunku prawnym nazywają się podmiotami albo stronami stosunku prawnego. W każdym stosunku uczestniczą przynajmniej dwa podmioty.

Istotą stosunku prawnego jest to, że podmiot stosunku prawnego może żądać od drugiego podmiotu określonego zachowania i sam może wobec niego postępować w określony sposób.

W każdym stosunku prawnym występuje 5 elementów:

 

Stosunki występujące w sferze majątkowej mają z reguły charakter złożony. Każda ze stron występuje jednocześnie jako podmiot prawa i podmiot obowiązku.

Podobne prace

Do góry