Ocena brak

Stosunek pracy „z umowy"

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Jest to rodzaj stosunku pracy. Umowa o prace jest podstawowa forma nawiązywania stosunku pracy. Zawierana jest na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Każda z w/w umów może być poprzedzona umowa o prace na czas próbny. Umowa o prace na czas nieokreslony najbardziej zabezpiecza interesy pracownika. Umowa zawierana na czas okreslony oraz umowa bezterminowa są umowami równorzędnymi, do których w pełni znajduje zastosowanie zasada swobodnego wyboru przez pracownika i pracodawcę rodzaju urnowy stanowiącej źródło nawiązania stosunku pracy (zasada swobody wyboru umowy).

Pracodawca ma możliwość zawierania z pracownikiem dwóch pierwszych umów na czas określony (art. 2S I KP.). Trzecia umowa zawarta z tym samym pracownikiem na czas określany jest równoznaczna w skutkach z zawarciem umowy na czas nieokreślony, jeżeli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o prace nie przekroczyła l m-ca. regulacja ta ma charakter ochronny, zmierza bowiem do ustabilizowania sytuacji prawnej pracownika.

Umowa na czas próby jest zawierana na krótki czas, tj. do 3 m-cy i rozwiązuje się po upływie tego terminu.

Umowa o prace powinna być zawarta na piśmie.

Powinna określać:

1. rodzaj i warunki zatrudnienia, a w szczególności

2. rodzaj pracy

3. miejsce jej wykonywania

4. termin rozpoczęcia pracy

5. wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.

Stosunek pracy rozwiązuje się w konkretnym dniu, określonym w umowie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien niezwłocznie, i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczecia pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj umowy i jej warunki.

Podobne prace

Do góry