Ocena brak

Stosunek pracy w okresie przekształceń organizacyjno - prawnych zakładów pracy

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Artykuły bazowe – 231, 2418

Przekształcenie:

- art. 231§1 KP przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

potocznie przeobrażenie, zmiana, nadanie czemuś innego kształtu, zastąpienie jednej rzeczy inną

- pojęcie prawne kontynuacja, ciągłość dotychczasowej działalności zakładu pracy przez zmianę jego struktury organizacyjno-prawnej, połączenie, przejęcie, w całości lub części, podział, likwidacja ze ścisłym połączeniem pomiędzy unicestwieniem a powstaniem

- pojęcie prawnicze nowy podmiot staje się następcą prawnym poprzedniego

Zakład pracy to zespół składników materialnych i nie materialnych dający możliwość zatrudnienia. Zasadnicze znaczenie mają uwarunkowania majątkowe, ale w przypadku zakładów realizujących cele społeczne, polityczne lub publiczne, to właśnie one są najważniejsze.

Transfer dotyczy zakładu pracy lub jego części, które mogą stanowić samodzielny przedmiot przejścia na innego pracodawcę.

Połączenie zakładu pracy – powstaje odrębny podmiot, składający się z dotychczasowych dwóch lub więcej

Przejęcie zakładu pracy – w całości lub części przez inny podmiot, zachowuje się status prawny przejmującego

Podział zakładu pracy – utworzenie dwóch lub więcej nowych zakładów pracy

Analiza 231

 1. Obojętny jest przedmiot działalności prowadzonej przez nowego pracodawcę – bez znaczenia rodzaj działalności pracodawcy, liczba przejmowanych pracowników i tytuł prawny(np. sprzedaż, najem, wydzierżawienie). Istotne jest faktyczne przejęcie władztwa przez nowego pracodawcę.

 2. Kontynuacja zatrudnienia na warunkach obowiązujących u dotychczasowego (poprzedniego) pracodawcy – nie występuje rozwiązanie, ani ponowne zawieranie stosunku pracy

 3. Sukcesja dotyczy wyłącznie zobowiązań pracowniczych – nie obejmuje cywilnoprawnych, zatem nowy pracodawca nie staje się automatycznie np. stroną umów o dzieło

 4. Wszystkie czynności prawne dokonane przez poprzedniego pracodawcę mają moc wiążącą dla nowego pracodawcy – np. wypowiedzenie umowy tuż przed przekształceniem

 5. Nowy pracodawca może stosować sankcje wobec pracownika naruszającego obowiązki u dotychczasowego pracodawcy

 6. Następstwo prawne po stronie podmiotowej dotyczy każdej podstawy nawiązania stosunku pracy, także pozaumownej – pracownicy świadczący pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, powinni otrzymać nowe warunki pracy i płacy, które w ciągu 7 mogą zaakceptować lub odrzucić, przy czym rozwiązanie będzie mieć skutki jak rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem - §5

 7. Nie chroni zupełnie treści stosunku pracy następującym po przejściu zakładu pracy. Czyni to czasowo art. 2418 odnośnie zbiorowego układu pracy.

 8. Przekształcenie zakładu pracy nie może mieć wpływu na wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy

 9. W wyniku przejścia zakładu pracy, przekształcenie stosunku po stronie podmiotowej następuje automatycznie.

 10. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie zakładowej organizacji związkowej bądź, gdy ona nie występuje - samych pracowników o skutkach przejęcia i działania wobec pracowników zgodnie z §3. Wynika to z prawa do informacji i konsultacji związanych z transferem przedsiębiorstwa.

 11. Sytuacja transferu zakładu pracy daje pracownikom możliwość rozwiązania stosunku pracy na warunkach określonych w §4, przy czym odprawa pieniężna może być taka jak podczas zwolnień grupowych, w przypadku gdy wyłączną przyczyną rezygnacji pracownika były zmiany leżące po stronie zakładu.

 12. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy odpowiedzialność ponosi wyłącznie nowy pracodawca w przypadku przejęcia całości zakładu, natomiast w razie przejęcia części zakładu, taką odpowiedzialność ponoszą poprzedni i nowy pracodawca(odpowiadają solidarnie)

 13. Przekształcenia organizacyjno-prawne następują jedynie po stronie pracodawcy i nie dotykają zakładowych organizacji związkowych, gdyż nie są one jego organem wewnętrznym. Status prawny organizacji związkowych zależy wyłącznie od statutu lub uchwał związku.

Podobne prace

Do góry