Ocena brak

Stosunek pracy na podstawie wyboru (nawiązanie i rozwiązanie)

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Stosunek pracy z wyboru, podobnie jak stosunek pracy z powołania, różni się od umownego stosunku pracy przede wszystkim sposobem jego nawiązania i rozwiązania.

Z wyborem, jako podstawą nawiązania stosunku pracy spotykamy się w organizacjach społecznych, zawodowych, politycznych i samorządzie terytorialnym . Występuje wtedy, gdy z przyjęcia wyboru na określone stanowisko wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika i nawiązuje się z chwilą wyboru na to stanowisko lub objęcia tego stanowiska.

Stosunek pracy z wyboru ma charakter zobowiązaniowy, a treść wynikających z niego praw i obowiązków regulowana jest przepisami k. p.. Stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas określony, ponieważ od razu wiadomo, jak długo trwa mandat danego pracownika , z tym, że stosunek pracy z wyboru ustaje wówczas, gdy pracownik zatrudniony na tej podstawie prawnej traci mandat. Właściwe dla oceny, w jakich sytuacjach dochodzi do utraty mandatu, są przepisy wewnątrz organizacyjne. Nie ma możliwości rozwiązania stosunku pracy z wyboru za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym . Trwa przez okres, na który dokonano wyboru i rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu. Może ono nastąpić przez:

a)ustąpienie z zajmowanego stanowiska,

b)upływ czasu,

c)odwołanie,

d)śmierć.

Pracownikom, którzy przed wyborem pozostawali w stosunku pracy przysługuje prawo do urlopu bezpłatnego na czas trwania mandatu. Pracodawca może, na wniosek organizacji społecznej, która wybrała pracownika, udzielić takiego urlopu. Jednakże pracownikom pełniącym funkcję z wyboru w instancjach związków zawodowych pracodawca obowiązany jest udzielić urlopu bezpłatnego. Wniosek o urlop bezpłatny powinien być zgłoszony na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia urlopu . Wzajemne świadczenia pracodawcy i pracownika ulegają na ten czas zawieszeniu.

Po wygaśnięciu mandatu pracownik, który w związku z wyborem przebywał na urlopie bezpłatnym, ma prawo do powrotu do poprzedniego pracodawcy, na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, pod warunkiem, że zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru . Niedotrzymanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że niezgłoszenie powrotu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Błędna kwalifikacja prawna pracodawcy powoduje, iż roszczenia pracownika ograniczają się do roszczenia o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie .

Natomiast pracownikowi, który w związku z wyborem nie pozostawał na urlopie bezpłatnym, przysługuje od pracodawcy, u którego pełnił funkcję z wyboru, odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Podobne prace

Do góry