Ocena brak

Stosunek pracy na podstawie powołania (nawiązanie i rozwiązanie)

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Stosunek pracy może zostać nawiązany wskutek powołania na określone stanowisko. Powołanie jako źródło powstania stosunku pracy jest aktem administracyjnym, który wywołuje dwojaki skutek :

A) powoduje powstanie stosunku pracy między osobą powołaną a pracodawcą, u którego powołany zostaje zatrudniony,

B) nadaje powołanemu określone stanowisko.

Powołanie następuje w drodze czynności prawnej organu powołującego, po uzyskaniu zgody zainteresowanego. Powinno ono nastąpić w formie pisemnej i zawierać określenie stanowiska, termin, od którego następuje powołanie oraz wysokość przysługującego wynagrodzenia. Wskutek powołania nie może powstać stosunek pracy na okres próbny oraz na czas określony lub czas wykonania określonej pracy. Powołanie zawsze będzie rodziło powstanie stosunku pracy na czas nie określony, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Rozwiązanie stosunku pracy powstałego na podstawie powołania następuje w drodze odwołania, które jest również aktem administracyjnym wywołującym dwojaki skutek :

A) pozbawia pracownika piastowanego stanowiska,

B) powoduje wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

Odwołanie może pozbawić pracownika zajmowanego stanowiska niezwłocznie lub w określonym terminie, wskazanym w piśmie odwołującym. Jeśli rozwiązanie jest z wypowiedzeniem, to w okresie wypowiedzenia, zależnym od stażu pracy, pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. Jeśli odwołanie nastąpiło w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po upływie tego okresu. Jeżeli jednak usprawiedliwiona nieobecność trwa dłużej niż 3 miesiące lub okres pobierania zasiłku chorobowego, organ może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.

W razie gdy odwołanie dotyczy pracownicy w ciąży, organ odwołujący obowiązany jest zapewnić jej inną pracę, odpowiednią do jej kwalifikacji zawodowych, prze czym przez okres wypowiedzenia ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. Jeśli pracownica nie wyrazi zgody na inną pracę wtedy następuje rozwiązanie z okresem wypowiedzenia.

Zasady te stosuje się odpowiednio w razie odwołania pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn, które uzasadniają rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika lub przyczyn nie zawinionych przez pracownika, lecz uzasadniających ten tryb rozwiązania umowy. Odwołania dokonuje zawsze organ , który powołał pracownika.

Podobne prace

Do góry