Ocena brak

Stosunek odbytnicy do sąsiednich narządów

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

W części miednicznej powierzchnia tylna graniczy z kością krzyżową (trzema dolnymi kręgami) i kością guzi-czną, a poniżej nich z częścią tylną przepony miednicy; jeżeli bańka odbytnicy jest silnie wypełniona, ściana tylna graniczy obustronnie również z dolną częścią mięśnia gruszkowatego i ze splotem krzyżowym, oddzielona od nich wiotką tkanką łączną. Tkanka ta luźno spaja odbytnicę z kością krzyżową; biegną w niej dwie główne gałęzie naczyń odbytniczych górnych, które ku dołowi rozchodzą się bocznie. Z powodu zaotrzewnowego położenia odbytnicy dostęp do niej możliwy jest od tyłu bez otwierania jamy otrzewnej, po uprzednim wycięciu części kości krzyżowej.

Powierzchnie boczne graniczą u góry z zachyłkami przyodbytniczymi i pętlami jelita krętego lub okrężnicą esowatą; poniżej z mięśniem guzicznym i dźwiga-czem odbytu.

Powierzchnię przednią u mężczyzn oddziela od pęcherza zagłębienie od-bytniczo-pęcherzowe, które zazwyczaj zawiera pętle jelita cienkiego i okrężnicę esowatą; w zależności od stanu wypełnienia odbytnicy i pęcherza powyższe narządy opuszczają się niżej lub cofają się ku górze; poniżej dna zagłębienia odbytniczo-pęcherzowego odbytnica przylega na małej trójkątnej przestrzeni do dna pęcherza (trigonum rectovesicale), do na s i en io wodo w, do pęcherzyków nasiennych i do tylnej powierzchni gruczołu krokowego. Wszystkie te narządy oraz odbytnicę otacza blaszka tkanki łącznej, zwana powięzią śródmiednicznąf fascia endopeliina). Jest ona szczególnie silnie rozwinięta między odbytnicą a powyższymi narządami położonymi do przodu od niej (septum rectouesicale).

Moczowody, kierując się do dna pęcherza, leżą do przodu i poniżej nasieniowo-dów; są one bardzo nieznacznie oddalone od wypełnionej bańki odbytnicy.

U kobiet stosunki tylnej i bocznych ścian odbytnicy do narządów sąsiednich są te same co u mężczyzn; natomiast stosunki ściany przedniej są zasadniczo różne Wskutek położenia macicy i pochwy między odbytnicą i pęcherzem. Powierzchnia przednia odbytnicy u kobiet sąsiaduje w górze z tylną powierzchnią macicy i z górnym odcinkiem pochwy, oddzielona od nich zagłębieniem odbytniczo-macicznym;

w zależności od objętości bańki odbytnicy, macicy i pęcherza zazwyczaj układają się w niej pętle jelita krętego i okrężnica esowata, przylegając do przedniej ściany odbytnicy. U mężczyzn zawartość zagłębienia odbytniczo-pęcherzowego zależna jest od stanu wypełnienia odbytnicy i pęcherza, w miednicy kobiecej mamy trzy narządy, których zmienna objętość wrarunkuje ich wzajemne położenie i wpływa na położenie narządów jamy brzusznej zstępujących do miednicy. Na dnie zagłębienia od-bytniczo-macicznego ściany tej przestrzeni przylegają do siebie; znajduje się tu tylko szczelina, do której pętle jelita nie mogą już wnikać. Poniżej dna przednia ściana odbytnicy przylega na znacznej przestrzeni do tylnej ściany pochwy, z którą połączona jest warstwą tkanki łącznej (septum rectouaginale).

Część kroczową odbytnicy otacza dokoła szerokim pierścieniem zwieracz odbytu zewnętrzny, a powyżej niego włókna dźwigacza odbytu. Po obu stronach leży dół kulszowo-odbytniczy (fossa ischiorectalis); bogate skupienie tkanki tłuszczowej mieszczącej się w nim umożliwia poszerzanie się części kroczowej podczas oddawania stolca. Ku tyłowi skupienie włókien mięśniowych i łącznotkankowych leży między odbytnicą a końcem kości guzicznej.

U mężczyzn powierzchnia przednia części kroczowej przylega do opuszki cewki moczowej oraz do mięśni i powięzi krocza, u kobiet przednią ścianę tej części odbytnicy od dolnego odcinka pochwy oddziela tkanka tłuszczowa krocza.

Podobne prace

Do góry