Ocena brak

Stosunek: kodeks pracy – układ zbiorowy pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Kodeks pracy jest podstawowym aktem prawnym z zakresu prawa pracy. Jest to pierwszy jedyny do tej pory kodeks pracy uchwalony ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. i obowiązujący od stycznia 1975.byl wielokrotnie nowelizowany, przy czym najbardziej kompleksowych zmian dokonano ustawą z 2 lutego 1996 r..

Kodeks pracy reguluje prawa i obowiązki wszystkich pracowników świadczących prace na podstawie stosunku pracy. Przepisy kodeksu obejmują pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace, powołania, wyboru i minowania. Jego zakres podmiotowy jest zupełny. Uprawnienia i obowiązki tych wszystkich pracowników nie zostały jednak potraktowane w sposób jednakowo wyczerpujący w kodeksie. Najpełniejszą regulacje ma umowa o prace.

Kodeks pracy nie reguluje całej materii należącej do prawa pracy. Jego treści nie należy traktować jako zamkniętej, usystematyzowanej części prawa pracy. W kodeksie dominują regulacje dotyczące praw i obowiązków stron stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem umowy o prace. Obok przepisów prawa materialnego występują również przepisy typu ustrojowego i proceduralnego. K.P. ma własne przepisy ogólne Ale nie kompletne, wiec w związku z tym należy wówczas, za pośrednictwem art. 300 k.p. sięgnąć do k.c.

Do góry