Ocena brak

Stosowanie prawa

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Stosowanie prawa należy do tych pojęć, które wywołują nieporozumienia, jest ono bowiem często mylone z przestrzeganiem prawa. Przez przestrzegania prawa należy rozumieć takie postępowanie obywateli i organów państwowych, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Stosowanie prawa polega na posługiwaniu się przez organy państwowe przepisami prawnymi jak instrumentami, służącymi do podejmowania decyzji.

Stosowaniem prawa zajmują się tyko organy państwowe, zwłaszcza organy wymiaru sprawiedliwości i organy administracyjne, oraz organy samorządu terytorialnego.

Stosowanie prawa odbywa się w jednej z dwóch następujących form:

  • Ustalenie istnienia (lub braku) miedzy stronami stosunku prawnego i sprecyzowanie jego treści

  • Stworzenie (zniesienie, zamiana) między stronami nowego stosunku prawnego.

Pierwsza z wymienionych form polega na tym, że sąd lub organ administracji państwowej – najczęściej na żądanie jednej ze stron – autorytatywnie stwierdza, że między stronami istnieje (lub nie) stosunek prawny o określonej treści i że w związku z tym strony mają wobec siebie takie to a takie prawa i obowiązki.

Druga z wymienionych form stosowania prawa polega na tym, że wskutek wydania przez organ państwowy aktu prawnego nienormatywnego między stronami powstaje nowy stosunek prawny, bądź też stosunek poprzednio istniejący ulega likwidacji lub zamianie.

Etapy procesu stosowania prawa:

  • Ustalenie stanu faktycznego

  • Wyszukiwanie (ustalenie) normy prawnej odnoszącej się do danego stanu

  • Wnioskowanie i wydanie decyzji

Ustalenie właściwej normy prawnej nosi nazwę kwalifikacji prawnej. Kwalifikacja niektórych stanów faktycznych jest trudna, wymaga dobrej znajomości przepisów i właściwego ich rozumienia.

Wnioskowanie polega na ustaleniu prawnych konsekwencji, jakie w danej sytuacji wynikają dla stron z zastosowania odpowiedniej normy.

Podobne prace

Do góry