Ocena brak

Stopnie ubytku słuchu i ich konsekwencje dla rozwoju mowy dziecka

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

Lekki,21-40DB:

*dziecko nie słyszy mowy cichej i szeptu, nie słyszy mowy w hałaśliwym otoczeniu

*ma problemy z różnicowaniem głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

*mogą wystąpić zaburzenia w artykulacji niektórych głosek

*trudności z rozumieniem tekstów wypowiadanych cicho i szeptem

*trudności ze śledzeniem toku lekcji, nie zawsze wie co należy zrobić

*problemy z koncentracją uwagi

*trudności w analizie i syntezie słuchowej słów -problemy w nauce czytania i pisania

*trudności przy pisaniu tekstów ze słuchu-często myli głoski dźwięczne i bezdźwięczne

Średni,41-70db:

*nie słyszy wypowiedzi z dalszej odległości

*nie korzysta z rozmów prowadzonych w gwarnym pomieszczeniu ,nie nadążą za tokiem rozmowy

*nie korzysta z informacji które nie są do niego kierowane

*nie rozumie części audycji radiowych i telewizyjnych, piosenek, tekstów filmów z dubbingiem, niewiele korzysta z przedstawień teatralnych

*ma zaburzoną artykulacje głosek dźwięcznych wszystkich 3 szeregów

*problemy z analizą i syntezą słuchową, uboższe słownictwo-popełnia błędy gramatyczne w mowie i ma osłabioną pamięć słuchową

*mniejsza wiedza ogólna, nie nadąża za tokiem lekcji i trudno korzysta z lekcji prowadzonych tokiem pogadanki i dyskusji

*trudności z rozumieniem pytań i poleceń, właściwą interpretacją wypowiedzi emocjonalnych oraz czytaniem i zrozumieniem dłuższych tekstów

* trudności z przyswajaniem abstrakcyjnych pojęć i nowych terminów, popełnia błedy w prawidłowym zapisie wyrazów oraz formułowaniem poprawnie gramatycznych wypowiedzi bo popełnia błędy językowe w piśmie

*odpowiada ustnie i pisemnie w sposób uproszczony, schematycznie i ma trudności z przyswojeniem języka obcego 

Poważny, 71-90DB:

*słaby rozwój mowy we wszystkich jej sferach-leksykalna, gramatyczna i artykulacyjna

*nie zauważa i nie różnicuje, mowę odbiera na drodze wzrokowo-słuchowej, nie korzysta z wypowiedzi innych uczniów w klasie i ma słabą pamięć słuchową

*ma znaczny zasób wiedzy ogólnej który powoduje ograniczenia w opanowaniu wiedzy ze wszystkich przedmiotów, ma ogromny zasób słownictwa czynnego i biernego

*trudności z prawidłowym formułowaniem wypowiedzi pisemnych i robi dużo błędów językowych i niechętnie wypowiada się na lekcjach bo mówi niewyraźnie

Głęboki,powyżej 90 db:

*słaby zakres mowy we wszystkich jej zakresach oraz zakresie rozumienia mowy

*głos jest często głuchy lub piskliwy albo wymowa nosowa

*zakłócony rytm mowy,melodia,akcent i właściwa intonacja, mówi zbyt szybko i przeciąga głoski; odbiór mowy na drodze wzrokowej

*trudności z komunikowaniem się, trudno nawiązuje kontakty społeczne i ma ograniczoną wiedzę ponieważ korzysta z zapisu graficznego i odczytywania mowy z ust

*ma tendencje do mechanicznego uczenia się na pamięć bez rozumienia treści, odpowiada na pytania odtwarzając wyuczone fragmenty

Podobne prace

Do góry