Ocena brak

Stłuczenie mózgu

Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013

Stłuczenie mózgu (contusio cerebri) charakteryzuje się występowaniem licznych, drobnych wybroczyn krwawych w istocie szarej i białej mózgu. W stłuczeniu mózgu występuje tylko uszkodzenie drobnych na-j czyń krwionośnych w odróżnieniu od rozerwania mózgu (laceratio cerebri), w którym dochodzi również do uszkodzenia innych czę-j ści it tkanki mózgu.

Często urazom mózgu towarzyszy krwawienie do jamy czaszki, które ten uraz pogłębia. Krwawienie może być następstwem przerwania naczynia tętniczego bądź żylne-go (także zatoki). Krew może zbierać się nad lub pod oponą twardą w tkance mózgowej lub w komorach mózgowych. Krwawienie do jamy czaszki wywołuje objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego z objawami uszkodzenia ogniskowego, często trudnej go do zlokalizowania, lub bez tych objawów. Charakterystyczne jest tu szybko na-| rastające zaburzenie świadomości, bóle głowy, wymioty, zwolnienie akcji serca, często stwierdza się niedowład którejś z kończyn, mogą występować również objawy uszkodzenia nerwów czaszkowych. Groźnym obja-I wem jestrozszerzenie źrenicy po stronie krwawienia,, świadczy bowiem o wgłobieniu się podstawy płata skroniowego we wcięcie namiotu móżdżku, co grozi porażeniem od-i dechu wskutek ucisku na pień mózgu. Krwawienie nadoponowe jest najczęściej następj stwem uszkodzenia gałązki tętnicy oponowej środkowej |L już w krótkim czasie po urazie daje gwałtownie narastające objawy. Podobny jest obraz Uszkodzenia zatoki. Krwawienia podoponowe są najczęściej następstwem uszkodzenia naczyń ży lny ch; objawy występują tu później (po kilku dniach, tygodniach, a niekiedy w kilka lat po urazie) i narastają znacznie wolniej.

Czasem następstwem urazu mózgu może być zespół określony jako podciśnienie śródczaszkowe. Ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego jest wówczas bardzo niskie, czasem niemożliwe do zmierzenia manometrem. Silne bóle głowy, nudności i wymioty, zwolnienie lub przyspieszenie tętna, wysoka gorączka oraz zmiany psychiczne są stałym objawem zespołu podciśnienia śródczaszkowego, mogą występować również napady drgawkowe i objawy podrażnienia opon Rozpoznanie zespołu podciśnienia można u-stalić jedynie po wykonaniu pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Mechanizm powstawania zespołu podciśnienia jest dotychczas jeszcze nie wyjaśniony.

Niekiedy w wyniku pourazowego złamania kości czaszki w okolicy zatoki czołowej lub wyrostka sutkowatego zatoki skalistej oraz przerwania opony twardej i pajęczej powietrze atmosferyczne przedostaje się do przestrzeni podpajęczynówkowych, a nawet do kom

Rokowanie w przypadku urazów mózgu jest zawsze, poważne i najczęściej trudne do określenia. Zwykle dolegliwości po urazie mózgu ustępują bardzo powoli, a bóle głowy mogą utrzymywać się długo. Rokowanie zależy od ciężkości urazu i długości o-kresu, w którym chory był nieprzytomny. Krótkotrwała utrata przytomności daje lepsze rokowanie.

Leczenie urazów mózgu musi być szpital* ne i wobec tego chory po urazie powinien być natychmiast umieszczony w szpitalu. Z powodów praktycznych wszystkie urazy czaszkowo-mózgowe można podzielić na trzy grupy: 1) do pierwszej grupy zaliczamy chorych, którzy w chwili przyjęcia do szpitala są nieprzytomni, 2) do drugiej — chorych, którzy bezpośrednio po urazie byli przez jakiś czas nieprzytomni i 3) chorych, którzy po urazie nie stracili ani na chwilę przytomności.

 

Podobne prace

Do góry