Ocena brak

Statystyka - Pojęcia wstępne

Autor /weronika Dodano /15.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Statystyka - Pojęcia wstępne

Transkrypt

©

Materiały do wykładu 1 ze Statystyki

©

¢

¨

£

§

¦

¤

¥

¤

£

¢

 

¡

 

POJĘCIA WSTĘPNE
STATYSTYKA - nauka traktująca o metodach ilościowych
badania prawidłowości zjawisk (procesów) masowych.
BADANIE STATYSTYCZNE - ogół prac mających na celu
poznanie struktury określonej zbiorowości statystycznej.
ZBIOROWOŚĆ (POPULACJA) STATYSTYCZNA - zbiór
dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów)
podobnych pod względem określonych cech (ale nie
identycznych) poddanych badaniu statystycznemu.
JEDNOSTKA STATYSTYCZNA - składowe (elementy)
zbiorowości (obiekty badania), które podlegają bezpośredniej
obserwacji lub pomiarowi.

n

- oznaczenie liczby jednostek statystycznych w populacji

ZBIOROWOŚĆ (POPULACJA) GENERALNA - wszystkie
elementy będące przedmiotem badania, co do których
chcemy formułować wnioski ogólne.
ZBIOROWOŚĆ PRÓBNA (PRÓBA) - podzbiór populacji
generalnej; wyniki badań próby są uogólniane na zbiorowość
generalną. Próba musi być reprezentatywna.
Reprezentatywność zale y od: sposobu wyboru jednostek
(celowy, losowy) oraz liczebności próby.

n>30
n≤30


- du a próba
- mała próba©

©

¢

¨

£

§

¦

¤

¥

¤

£

¢

 

¡

 

2. częściowe (reprezentacyjne, ankietowe, itp.)

CECHA STATYSTYCZNA - podlegająca badaniu
właściwość jednostki statystycznej.
Cechę oznaczamy du ą literą (np. X, Y, Z, ...).
Wartość cechy dla konkretnej jednostki (np. jednostki
o numerze i) oznaczamy mała literą z indeksem dolnym
(np. xi , yi , zi , ...).
Cechy statystyczne dzielimy na:
• cechy mierzalne (ilościowe , kwantytatywne). Cechy te
dzielimy dalej na: ciągłe i skokowe (dyskretne),

• cechy niemierzalne (jakościowe , kwalitatywne)

Inny podział cech to podział na:
STYMULANTY
• DESTYMULANTY
• NOMINANTY
poczytać w domu:
rozdz. 1 i 2 z ksią ki [2] oraz rozdz. 2 z ksią ki [3]1. całkowite (wyczerpujące)

 

RODZAJE BADANIA STATYSTYCZNEGOMateriały do wykładu 1 ze Statystyki

 

©

©

¢

¨

£

§

¦

¤

¥

¤

£

¢

 

¡

 

GRUPOWANIE materiału statystycznego
SZEREGI STATYSTYCZNE - odpowiednio
usystematyzowany i uporządkowany surowy materiał
statystyczny.
Szeregi statystyczne dzielimy na szeregi:
• szczegółowe
• rozdzielcze (punktowe, przedziałowe)
• czasowe (momentów, okresów)
PRZYKŁAD 1 (szereg szczegółowy i szereg rozdzielczy)
Przedmiotem badania jest wadliwość produkcji
na III zmianie w firmie DINO. Liczba wyprodukowanych
wyrobów wynosi 50 (n=50). Cecha badana (X) oznacza liczbę
usterek w wyrobie.
Surowy materiał statystyczny to ciąg 50 liczb oznaczający
liczbę braków stwierdzonych w kolejnym wyrobie. Ma on
postać:
3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 3, 0, 2,
0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 2, 0, 0, 1, 0,
0, 1, 3, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 2
SZEREG SZCZEGÓŁOWY otrzymamy sortując te liczby
rosnąco (najczęściej) lub malejąco (rzadziej). Liczby braków
posortowane rosnąco dają następujący ciąg {xi} 50 liczb:
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4
Liczby te spełniają warunek definicji szeregu szczegółowego:
x1 ≤ x2 ≤ x3 ≤ . . . ≤ x50Materiały do wykładu 1 ze Statystyki

©

¢

¨

£

§

¦

¤

¥

¤

£

¢

 

¡

 

liczebność
skumulowana
ni sk
30
38
44
48
50

razem

×

×

©

liczba
braków
xi
0
1
2
3
4numer
klasy
i
1
2
3
4
550×razemxi
0
1
2
3
4i
1
2
3
4
5

liczba
wyrobów
(liczebność)
ni
30
8
6
4
2liczba
brakównumer
klasy

 

SZEREG ROZDZIELCZY PUNKTOWYMateriały do wykładu 1 ze Statystyki

©

¢

¨

£

§

¦

¤

¥

¤

£

¢

 

¡

 

50

Kolumna liczb { wi } nazywana jest
rozkładem empirycznym (liczby usterek).

1,00

©

×razemxi
0
1
2
3
4i
1
2
3
4
5

liczba
wskaźnik
wyrobów
struktury
(liczebność)
ni
wi
30
0,60
8
0,16
6
0,12
4
0,08
2
0,04liczba
brakównumer
klasyi = 1, 2, ...,k

dlani
wi =
nWskaźnik struktury (inaczej częstość) nazywany jest te :
liczebnością względną, frakcją, odsetkiem. Wylicza się go
następująco:

 

WSKAŹNIK STRUKTURY (wi)Materiały do wykładu 1 ze Statystyki

 

©

©

¢

¨

£

§

¦

¤

¥

¤

£

¢

 

¡

 

SKUMULOWANY WSKAŹNIK STRUKTURY (wi sk)
Skumulowany wskaźnik struktury (inaczej: częstość skumulowana).
Wylicza się go następująco:

wi sk

ni sk
=
n

numer
klasy

liczba
braków

i
1
2
3
4
5

xi
0
1
2
3
4

razem

×

dla

i = 1, 2, ...,k

liczebność skumulowany
skumulowana wskaźnik
struktury
ni sk
wi sk
0,60
30
38
0,76
44
0,88
48
0,96
50
1,00

×

Kolumna liczb { wi sk } nazywana jest
dystrybuantą empiryczną (liczby usterek).

×Materiały do wykładu 1 ze Statystyki©

©

¢

¨

£

§

¦

¤

¥

¤

£

¢

 

¡

 

k≈ n
h - rozpiętość przedziału

h≈

x

−x
k

PRZYKŁAD 2 (szereg rozdzielczy przedziałowy)
Przedmiotem badania jest czas dojazdu do pracy w dwóch
firmach: DINO i ZAUR.
Surowy materiał empiryczny znajduje się na kserówce.k - liczba klas

 

ZALECENIA przy grupowaniu
w szereg rozdzielczy przedziałowyMateriały do wykładu 1 ze Statystyki

©

©

¢

¨

£

§

¦

¤

¥

¤

£

¢

 

¡

 

60
70
80
90

7

8

9

10

17
22
16
36
17
65
19
24
20
60

28
17
22
51
25
18
22
23
35
58

22
32
20
23
19
19
30
58
17
39

20
33
34
24
16
20
22
30
5
19

53
22
19
16
19
48
21
47
24
24

36
31
15
38
29
23
19
19
27
21

37
9
21
21
31
60
27
32
31
29

21
30
17
13
24
21
31
20
51
14

19
19
17
42
39
24
18
18
32
18

21
24
27
19
28
37
43
20
39
16

Czas dojazdu pracowników firmy ZAUR [w minutach]
1
00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

czas
dojazdu

5 - 15
15 - 25
25 - 35
35 - 45
45 - 55
55 - 65
razem

2

3

4

5

6

7

8

9

10

42 49 36 46 21 47 38 15 64 51
52 41 25 36 24 33 39 36 47 53
49
8
43 54 44
7
51 55 43
8
40 47 40 25 49 19 55 56 29 40
28 19 33 46 29 35 47 34 41 40
32 53 53 54 59 18 34 52 49 17
38 36 49 43 49 44 38 17 54 30
51 41 50 21 19 49 49 22 44 54
25 60 39 34 37 54 17 52 11 12
32 31 17 11 32 43 62 39 22 40
49 31 46 50 50 33 47 12 64 53
55 43 28 55 63 49 28 38 51 46
48 40 55
5
38 37 50 49 46 51
33 53 47 26 65 46 26 47 28 50
24 65 45 46 40 42 38 21 39 52
42 49 19 46 49 51 39 31 38 48
50 52 47 33 37 24 54 47 44 53
31 41 43 49 53 32 48 41 53 35
41 28 34 50 37 46 41 49 54 50
39 48 28 10 53 63 47 55 45 50
Pogrupuj dane w szeregi rozdzielcze następującej postaci :
DINO
liczba
pracowników

5
55
20
10
5
5
100

czas
dojazdu

5 - 15
15 - 25
25 - 35
35 - 45
45 - 55
55 - 65
razem

ZAUR
liczba
pracowników

10
20
30
50
80
10
20050

640

530

420

310

21
00

 

Czas dojazdu pracowników firmy DINO [w minutach]Materiały do wykładu 1 ze Statystyki©

©

¢

¨

£

§

¦

¤

¥

¤

£

¢

 

¡

 

Wyliczamy go następująco:

k

wp = ∑

{w i

w i}

i=

numer
klasy
i
1
2
3
4
5
6

czas
dojazdu
x0i – x1i
5 – 15
15 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
55 – 65

częstość
DINO
w1i
0,05
0,55
0,20
0,10
0,05
0,05

częstość
ZAUR
w2i
0,05
0,10
0,15
0,25
0,40
0,05

obliczenia
wskaźnika
wp
0,05
0,10
0,15
0,10
0,05
0,05

razem

×

1,00

1,00

0,50Wskaźnik podobieństwa struktur (wp) jest najprostszą miarą
statystyczną pozwalającą ocenić podobieństwo kształtowania się
badanej cechy w dwóch ró nych zbiorowościach.

 

WSKAŹNIK PODOBIEŃSTWA STRUKTURMateriały do wykładu 1 ze Statystyki

 ©

©

¢

¨

£

§

¦

¤

¥

¤

£

¢

 

¡

 

PREZENTACJA GRAFICZNA
SZEREGÓW STATYSTYCZNYCH
HISTOGRAM - wykres słupkowy
DIAGRAM - wykres liniowy
Oba typy wykresów mogą być sporządzane w wariantach dla:
• liczebności
• liczebności skumulowanej
• częstości
• częstości skumulowanej

Przykłady histogramów i diagramów dla ZAUR (s. 15).

Dla wzrokowego porównania rozkładu badanej cechy w dwóch (lub
więcej) zbiorowościach u ywamy wyłącznie wykresów
częstościowych (s.16).

Dla DINO wykonać je samodzielnie w domu.
O innych typach wykresów poczytać samodzielnie we wskazanych
wcześniej rozdziałach.Materiały do wykładu 1 ze Statystyki©

©

¢

¨

£

§

¦

¤

¥

¤

£

¢

 

¡

 

Histogram i diagram częstości skumulowanej
dla czasu dojazdu pracowników firmy ZAURHistogram i diagram częstości
dla czasu dojazdu pracowników firmy ZAURMateriały do wykładu 1 ze Statystyki©

©

¢

¨

£

§

¦

¤

¥

¤

£

¢

 

¡

 

częstość

0,30
0,20
0,10
0,00
10

20

30

40

czas dojazdu

50

600,400,500,60ZAURDINODiagramy częstości czasu dojadu

 

Diagramy częstości
dla czasu dojazdu pracowników firm DINO i ZAURMateriały do wykładu 1 ze Statystyki

Podobne prace

Do góry