Ocena brak

Statut m. st. Warszawy

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Projekt statutu uchwala Rada m.st. Wwy jako organ stanowiący w tej gminie, ale w przypadku statutu m.st. Warszawy wymagana jest opinia Rad Dzielnicowych (organów uchwałodawczych dzielnic) i uzgodnienie z Prezesem Rady ministrów (ponieważ są to zadania mające charakter ponad lokalny tzn. funkcjonowanie instytucji publicznych szczebla centralnego, naczelnych organów, przedstawicielstw obcych państw).

W przypadku opinii Rad Dzielnicowych to 14 dni, w przypadku uzgodnienia z Prezesem RM -30 dni.

Jednostki pomocnicze w Warszawie mają charakter obowiązkowy (w gminach powołanie i utworzenie jednostek pomocniczych jest w kompetencji organu stanowiącego-Rady Gminy, natomiast w Warszawie ustawa narzuciła istnienie jednostek pomocniczych w postaci dzielnic. Zakres działania dzielnic:

  • utrzymanie w eksploatacjach gminnych zasobów lokalowych,

  • utrzymanie placówek oświaty, wychowania, kultury, pomocy społecznej, rekreacji, sportu, turystyki,

  • zadania związane z lokalną ochroną zdrowia,

  • utrzymanie zieleni i dróg,

  • utrzymanie i eksploatacja obiektów administracyjnych.

Rada Gminy m.st. Warszawy składa się z 60 radnych (w innych gminach największą Rada Gminy składa się z 45 radnych).

Organami stanowiącymi w dzielnicach są Rady Dzielnicy jako organ uchwałodawczy i kontrolny.

Zarząd - na jego czele stoi burmistrz, zarząd wybierany jest przez Radę Dzielnicy.

Pierwszą sesje Rady Dzielnicy zwołuje prezydent m. st. W-wy. W przypadku gdy Rada Dzielnicy nie wybierze w terminie 30 dni od pierwszego posiedzenie Zarządu Dzielnicy, to wówczas prezydent m.st. W-wy wybiera Zarząd Dzielnicy, a także burmistrza. W przypadku odwołania burmistrza (taki wniosek mogą złożyć radni dzielnicy) prezydent m. ST. W-wy uzyskał uprawnienie do występowania z wnioskiem o odwołanie burmistrza i Zarządu.

Podobne prace

Do góry