Ocena brak

STATUS PRAWNY POSŁA I SENATORA

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Status formalny określony został

* konkretną ustawą ( 9.V.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora- Dz. U. nr: 73 póz. 350 ).

* regulaminami Sejmu i Senatu

* ordynacjami wyborczymi

Status materialny ( w sensie zupełności regulacji ) wszystkie normy dotyczące bezpośrednio i pośrednio pozycji posła i senatora tzn.: w konstytucji, ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Stanu itp. Obowiązki posła i senatora:

- złożenie ślubowania

- utrzymywanie więzi z wyborcami

  • udział w pracach Sejmu i Senatu.

Prawa posła podczas wykonywania swojego mandatu:

- wyrażać stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Sejmu i jego organów.

- wybierać i być wybieranym do organów Sejmu

- zwracać się do Prezydium Sejmu o rozpatrzenie określonej sprawy przez Sejm lub komisję sejmową

- uczestniczyć w podejmowaniu poselskich inicjatyw ustawodawczych i uchwalodawczych oraz rozpatrywani u projektów ustaw i uchwał

- uczestniczyć w dyskusji nad sprawami rozpatrywanymi przez Sejm lub komisje sejmowe

- interpelacje i zapytania poselskie '

  • zwracać się do komisji sejmowej o rozpatrzenie określonej sprawy

Senator ma prawo:

- wyrażać swoje stanowisko i zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Senatu oraz organów do których został wybrany.

- wybierać i być wybieranym do organów Senatu

- zwracać się do Prezydium Senatu o rozpatrzenie określonej sprawy przez Senat.

- uczestniczyć w podejmowaniu senatorskich inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych oraz rozpatrywaniu projektów ustaw i uchwał

- uczestniczyć w dyskusji nad każdą sprawą rozpatrywaną przez Senat

- uzyskiwać ud członków RM oraz przedstawicieli właściwych organów państwowych , instytucji i organizacji informacji i wyjaśnień w sprawach wynikających z wykonywania obowiązków senatorskich.

Poseł i Senator mają prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz wglądu w działalności organów adm. rządowej i samorządu terytorialnego.

Mają też prawo uczestniczyć w sesjach i posiedzeniach organu samorządu terytorialnego właściwego dla okręgu wyborczego z którego zostali wybrani.

Zakazy i powinności;

- zakaz pracy w * Kancelarii Sejmu. Senatu. Prezydenta, w NIK-u

w administracji rządowej i samorządowej * jako sędzia i prokurator, pracownik

adm.: sądu i prokuratury

- nie mogą pełnić zawodowej służby wojskowej

- incopalibilitas ( art. 103 ).

- zakaz działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego

muszą złożyć oświadczenie o stanie majątkowym.

Podobne prace

Do góry