Ocena brak

Status prawny kuratora banku

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

KNB może podjąć decyzję o ustanowieniu kuratora nadzorującego wykonanie programu naprawczego przez bank. Decyzja o ustanowieniu kuratora jest natychmiast wykonalna i nie podlega zaskarżeniu. Funkcję kuratora może pełnić osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji i zasad działalności banku., przy czym kuratorem może być osoba prawna. Kuratorem banku może być inny bank. Wynagrodzenie kuratora ustala KNB, ale nie może być wyższe niż wynagrodzenie prezesa banku, w którym ustanowiono kuratora. Koszty związane z wykonywaniem tej funkcji obciążają koszty działalności banku.

Kompetencje kuratora wskazują, że nie reprezentuje ona banku i nie bierze udziału w jego zarządzaniu, nie jest jego organem. Ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów banku oraz uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania jego funkcji, a w szczególności ma dostęp do wszelkich ksiąg, sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów, jak też do innych nośników informacji, otrzymywania kopii dokumentów oraz wyjaśnień pracowników banku. Może badać nie tylko ogólna finansową sytuację banku, ale także prawidłowości udzielania i zabezpieczanie kredytów i pożyczek, terminowość ich spłacania oraz stosowane przez bank stopy procentowe.

Kuratorowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec uchwał i decyzji zarządu i rady nadzorczej banku do właściwego sądu gospodarczego w terminie 14 dni od ich powzięcia. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały czy decyzji. Kurator może też zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy i udziałowców naruszającą interes banku.

Kurator składa do KNB kwartalne sprawozdania ze swej działalności, zawierające ocenę realizacji przez zarząd banku programu naprawczego. Kurator jest organem pomocniczym KNB.

Ustanowienie kuratora jest instytucją pośrednią między realizacją postępowania naprawczego samodzielnie przez organy banku a realizowaniem programu tego postępowania przez zarząd komisaryczny.

Podobne prace

Do góry