Ocena brak

STANY NADZWYCZAJNE W PAŃSTWIE

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

STAN WOJENNY- Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów wprowadza gdy istnieje zagrożenie zew. państwa, zbrojna napaść na RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciw agresji. Może wprowadzić na części lub całym terytorium, ogłasza częściową lub powszechną mobilizację. STAN

WYJĄTKOWY- Prezydent na wniosek RM wprowadza gdy zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezp. obywateli lub porządku publicznego. Czas oznaczony- do 90 dni na części lub całości ziem. Czasem można przedłużyć za zgodą Sejmu na 60 dni i tylko raz.

STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ- Rada Ministrów gdy trzeba zapobiec skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej. Do 30 dni na części lub całości. Przedłużenie za zgodą Sejmu.

Ograniczenia dot. trwania stanów nadzwyczajnych: kadencja Sejmu nie może być skrócona w tym czasie i 90 dni po zakończeniu stanu. Nie można przeprowadzać referendum ogólnokrajowego. Nie mogą być wybory prezydenckie, do Sejmu, Senatu, samorządu terytorialnego, a ich kadencje ulegają przedłużeniu. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego lub wojennego Prezydent daje Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm może uchylić je bezwzględną większością głosów. Prezydent w tym czasie może wydawać rozporządzenia z mocą ustaw. ( na wniosek R.M lub , Sejm nie może zebrać się na posiedzenie ).

Podobne prace

Do góry