Ocena brak

Stanowiska polityczne i urzędnicze w administracji publicznej. Różnice i relacje

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Możliwości polityków to prawne schematy pozwalające na zajmowanie najwyższych stanowisk, zezwalających na podejmowanie wyborów politycznych i ponoszenie za to politycznej odpowiedzialności. Regułą obowiązującą we wszystkich krajach demokratycznych jest ze profesjonalnie przygotowani urzędnicy służby cywilnej zajmują stanowiska pozwalające na racjonalne i skuteczne wdrażanie tych wyborów w życie. Stanowiska polityczne gwarantują nadzór polityczny nad procesem wdrażania. Zasadnicze różnice w statusie prawnym obu tych kategorii osób można sprowadzić do punktów:

1. sposób nawiązania stosunku pracy. Sposobem nawiązanie stosunku pracy na stanowiska polityczne jest akt powołania określonych osób na członków rządu lub do innych organów kierowniczych, wskazanych ustawodawstwem.

2. na stanowiska polityczne w administracji zatrudnia się na czas do złożenia dymisji przez rząd. Zwykle jest to wiec kadencja parlamentu. W służbie cywilnej jest to czas nieokreślony bo dodatkowo urzędników chronią przepisy prawa uniemożliwiające łatwe usunięcie ich z aparatu biurokratycznego.

3. tryb zatrudniania. Kandydaci na stanowiska polityczne wysuwani są w drodze negocjacji i ustaleń politycznych wewnątrz partii lub koalicji rządzącej.

4. kandydaci do służby cywilnej musza przebyć jawna drogę konkursów i egzaminów. Ocena kwalifikacji i doświadczenia.

5. inna jest tez odpowiedzialność ponoszona przez obie grupy. Politycy ponoszą odpowiedzialność parlamentarna i konstytucyjna, urzędnicy zaś odpowiedzialność administracyjna (służbowa i dyscyplinarna) i profesjonalna.

6. urzędnicy pozostają neutralni politycznie, podczas gdy na stanowiskach politycznych panuje ciągła dynamika i przechodzenie postacirelacje są przede wszystkim pochodną stosunków służbowych.

Polityk jako zwierzchnik pełni role władczą i urzędnik zobowiązany jest do podporządkowania.w panujących relacjach ważnym jednak elementem jest fakt wynikający z pkt 6. stanowiska polityczne są tymczasowe i to daje urzędnikom wzmocnienie ich pozycji wobec polityków co może stwarzać trudności w kierowaniu nimi.Cecha relacji wynika tez z zakresu zadań. Urzędnicy jako odpowiedzialni za wdrażanie decyzji politycznych w życie pomagają politykom, którzy korzystają z ich profesjonalnej wiedzy. Pomagają w kształtowaniu tych decyzji gromadząc i udostępniając informacje i dane.

Daje im to spora siłę którą politycy próbują przełamać za pomocą tworzonych zespołów eksperckich, likwidujących monopol na informację. Wynika to tez z braku pełnego zaufania polityków do służby cywilnej. Teoretyczna bowiem neutralność polityczna urzędników powodować może obawy ze nie będą oni tak silnie zaangażowani w wykonywanie zadań. Pełnią tez role opiniującą i doradczą ale i tak ostateczny kształt zależy od polityków. Z tego wynika pewna tendencja. Stanowiska polityczne obsadza się coraz częściej osobami z doświadczeniem urzędniczym żeby mogły profesjonalnym okiem spojrzeć na jakość projektów aktów normatywnych. Mimo to nadal spory ciężar spoczywa na urzędnikach- rola usługowa względem osób na stanowiskach politycznych. Relacje kształtowane tez są za pomocą celów obu grup. Dla polityków wartością jest popularność społeczna, ze względu na odpowiedzialność wyborczą.

Urzędników interesuje jakość profesjonalnych metod wcielania w życie decyzji politycznych, stad wynika ich większe skupienie na sposobach realizacji zadań, żeby robić to w sposób ekonomiczny i skuteczny. Pewne relacje wynikają tez z obowiązującego prawa. Chodzi głównie o mechanizmy odpowiedzialności obu grup, które to pociągają za sobą konieczność wspólnego działania na rzecz interesu publicznego. Oczywiście politycy są na gorszej pozycji. Choć robi się tak, ze np w USA reguluje się w prawie solidarną odpowiedzialność majątkową urzędnika i jego zwierzchnika politycznego.

Podobne prace

Do góry