Ocena brak

Stałe sądy regionalne - Europejski trybunał praw człowieka, europejska komisja praw człowieka

Autor /Luntek Dodano /09.06.2011

-siedzibą-Strasburg

-utworzone zgodnie ze zmianami jakie wprowadził 11 protokół z 11 maja mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez konwencję

-skład:45 sędziów

-sędziowie są wybierani przez zgromadzenie parlamentarne większością głosów na okres 6 lat z możliwością ponownego wyboru

-trybunał zasiada w składzie komitetów (trzech sędziów), izb ( siedmiu sędziów), wielkiej izby (17 sędziów)

-trybunał może przyjmować skargę każdej osoby

-tryb. może rozpatrywać skargę dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym, zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego>>>

Zgodnie z amerykańska konwencją praw człowieka (1969)został utworzony międzyamerykański trybunał praw człowieka z siedziba w san jose

-składa się z 7 sędziów mających obywatelstwo państw będących członkami organizacji państw amerykańskich

-sześcioletnia kadencja

-jurysdykcja we wszystkich sprawach spornych

-prawo wnoszenia spraw do trybunału maja włącznie państwa oraz komisja

-państwa członkowskie OPA mają prawo do korzystania z opinii trybunału w sprawach dotyczących konwencji a także traktatów dotyczących ochrony praw człowieka w państwach amerykańskich

Załatwianie sporów w świetle statutu i praktyki organizacji międzynarodowych

1.załatwianie sporów w systemie ligi narodów

Pakt ligi narodów nałożył na państwa członkowskie obowiązek kierowania sporów powstałych między nimi bądź to na drogę postępowania rozjemczego lub sądowego, bądź to do rozpatrzenia przez rade ligi, przy czym w żadnym przypadku nie powinny one uciekać się do wojny przed upływem trzech miesięcy od wyroku sadu rozjemczego lub sądowego lub decyzji rady

-pakt ligi narodów nie wykluczał wojny jako środka załatwiania sporów międzynarodowych

-określone w pakcie ligi zobowiązania dotyczące załatwiania sporów oparte były na założeniu, że spory międzynarodowe można podzielić na spory prawne i polityczne oraz ze spory pierwszej kategorii powinny być kierowane na drogę rozjemczą lub sadową ,natomiast spory drugiej kategorii-do organów ligi. Pakt wymieniał w art.13 cztery rodz. Sporów uważanych za prawne „nadające się w ogólności do rozstrzygnięcia rozjemczego lub sadowego”.

Podobne prace

Do góry