Ocena brak

SS - (Schutzstaffeln - Sztafety Ochronne NSDAP)

Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011

Sztafety Ochronne NSDAP zostały utworzone w 1923 r. pod nazwą Stabswache (ochrona sztabu) jako oddziały straży partyjnej. Rozwiąza­ne po nieudanym puczu w Mona­chium 9 listopada 1923 r., odrodziły się wraz z podjęciem działalności przez NSDAP w 1925 r. pod nazwą SS, początkowo podporządkowane SA. Od 1929 r. pod kierownictwem Heinricha * Himmlera zaczęły się rozwijać szybko: liczba członków wzrosła z 280 w 1929 r. do ok. 52 tys. w grudniu 1932 r. i 209 tys. w końcu 1933 r. W nagrodę za decy­dujący udział w zdławieniu 30 czerwca 1934 r. wewnętrznej opozycji w NSDAP (tzw. puczu Róhma - przywódcy SA) uzyskały 20 lipca 1934 r. status samodzielnej jednostki partii narodowosocjali-stycznej. Na czele SS stał Reichs-fuhrer SS (Heinrich Himmler), kie­rujący organizacją za pomocą urzę­dów, których w 1939 r. było 12, w tym Osobisty Sztab Reichsfuhre-ra SS. Organizacja miała własny system prawny.

Macierzystą formacją stanowiła Allgemeine SS - Ogólna (powszechna) SS, zorganizowana według zasady terytorialnej: nad-okręgi (Oberabschnitte), okręgi (Abschnitte) i obwody (Bezirke); każdy członek SS należał do organi­zacji w miejscu zamieszkania, gdzie podlegał przeszkoleniu fizycznemu, wojskowemu i światopoglądo­wemu. Rozpoczęto także tworzenie skoszarowanych jednostek: Standar-ten (pułków), Sturmbanne (batalio­nów) i Stiinne (kompanii) podle­głych okręgom. W Allgemeine SSwprowadzono stopnie służbowe,wzorowane na stopniach Freikorp-sów, nie będące jednak odpowiedni­kami stopni wojskowych (stały sięnimi w *Waffen SS):

SS Mann

SS Sturmann

SS Rottenfuhrer

SS Unterscharfuhrer

SS Scharfuhrer

SS Oberscharfuhrer

SS Hauptscharfuhrer

SS Untersturmfuhrer

SS Obersturmfuhrer

SS Hauptsturmfuhrer

SS Sturmbanntuhrer

SS Obersturmbannfuhrer

SS Standartenfuhrer

SS Oberfuhrer

SS Brigadefuhrer

SS Gruppenfuhrcr

SS Obergruppenfuhrcr

Stosowano przyznawanie stopni SS funkcjonariuszom partyjnym i państwowym, mimo że nie pełni­li żadnych funkcji w SS, np. sto­pień Obcrgruppenfiihrera mieli m.in. Martin *Bormann, Arthur *Seyss-lnquart, Joachim von *Rib-bentrop. W 1936 r. utworzono zmilitaryzo­wane jednostki dyspozycyjne SS-Verfugungstruppen, z których w 1940 r. powstały *Waffen SS oraz oddziały stanowiące załogi obozów koncentracyjnych (SS-Totenkopf-verbande). Rozwojowi organizacyj­nemu towarzyszyło rozszerzaniewpływów politycznych, co wyraża­ło się w obejmowaniu kluczowych stanowisk w policji i służbach bezpieczeństwa oraz kolejnych ważnych stanowisk państwowych przez Heinricha * Himmlera i Rein-harda *Heydricha, a w 1936 r. w scentralizowaniu całej policji nie­mieckiej i powołaniu Reichsfiihrera SS H. Himmlera na stanowisko Sze­fa Policji Niemieckiej.

W związku z połączeniem policji i SS pod jed­nym kierownictwem wprowadzono stosowanie podwójnych stopni, np. przy stopniach generalskich: SS Bri­gadefuhrer und Generalmajor der Polizei, SS Gruppenfuhrer und Ge-neralleutnant der Polizei, SS Ober-gruppenfuhrer und General der Po­lizei (stopień ten miał w czasie po­wstania warszawskiego w sierpniu 1944 r. Erich von dem Bach Zelew-ski), SS Oberstgruppenfiihrer und Generaloberst der Polizei. Następo­wał również wzrost znaczenia go­spodarczego SS: utworzony Główny Urząd Gospodarczo-Administracyj­ny SS zarządzał coraz większą licz­bą przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych, zaś sprawując od 1942 r. równocześnie nadzór nad obozami koncentracyjnymi był dys­ponentem ogromnej niewolniczej si­ły roboczej (z tego powodu Himm­ler uważał, że dopóki więźniowie zachowują siłę, można ich wykorzy­stać do pracy; liczba więźniów obo­zów koncentracyjnych wzrosła z 29 tys. w 1939 r. do ok. 700 tys. w 1945 r.). Do końca wojny SS sta­ły się najpotężniejszą organizacją w totalitarnym państwie, dysponują­cą dużą siłą wojskową, kontrolującą cały aparat bezpieczeństwa oraz (przez członków zajmujących wyso­kie urzędy) administrację państwa.

W latach 1941-43 w łonie kierow­nictwa SS powstały plany stworze­nia własnego imperium; przewidy­wano wyniszczenie ludności wscho­dniej Europy. W czasie wojny SS prowadziły masową eksterminację podbitych narodów i ludności ży­dowskiej, oddziały wojskowe doko­nywały masowych mordów na jeń­cach wojennych i ludności cywilnej. Międzynarodowy Trybunał Wojsko­wy w ^Norymberdze uznał SS za organizację przestępczą.

Podobne prace

Do góry