Ocena brak

ŚRODOWISKO SPOŁECZNE A SPOSÓB ŻYWIENIA

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Rodzina jest to grupa <rewnych. która ma poczucie własnej odrębności, ma własne zadania i cele życiowe, układ stałych, międzyosobniczych stosunków oraz określoną strukturę.

W rodzinie występują bezpośrednie międzyludzkie kontakty społeczne, tzw. face to face; stosunki międzyosobnicze są bliskie, intymne i nasycone emocjami, zaś interakcja i związek osobowościowy przeważają nad organizacją i związkiem ról społecznych.

Rodzina należy do kategorii tzw. grup pierwotnych powstających spontanicznie. z pobudek nieformalnych. Rodzina funkcjonuje również jako instytucja społeczna, czyli jest ogólnie akceptowanym sposobem osiągania Istotnych społecznie cclów. Z instytucjonalny™ aspektem rodziny wiążą się spełniane przez nią funkcje. w tym maicrialno-ckonomiczna. opickuńczo-zabczpicczająca, prokreacyjna, seksualna, klasowa. Icgalizacyjno-tonlrolna, socjalizacyjna, kulturalna, rckreacyj-no-towarzyska oraz emocjonalno-ekspresyjna.

Na kształtowanie zachowań żywieniowych najbardziej istotny wpływ ma realizacja funkcji socjalizacyjnej. Socjalizacja polega na wprowadzeniu dziecka w świat kultury danego społeczeństwa oraz przygotowaniu do samodzielnego pełnienia ról społecznych. Oddziaływanie socjalizacyjne świadomie zamierzone i zaplanowane stanowi istotę wychowania wewnątrzrodzinnego. Ponadto rodzina oddziałuje na dziecko w sposób spontaniczny, jest źródłem wzorów do naśladowania, które przez rodziców nie są traktowane jako narzędzia wychowawcze, np. zachowania związane z zaspokajaniem potrzeb żywieniowych, aktywność fizyczna itp.

W ramach socjalizacji dzieci cdbywa się między innymi przekazywanie umiejętności instrumentalnych (np. pesługiwania się przedmiotami będącymi wytworem kultury ), wprowadzanie w kulturę (wpajanie wzorów zachowania, internali-/•dtj<i iiomi i wzoiów ipolcuncgo /.achowaiiia), wdiaionic oktcSlonc^o systemu wartości, który stymuluje do działania, wyznacza cele oraz proponuje środki ich realizacji. Poglądy, preferencje i zachowania żywieniowe dzieci są kształtowane w procesie uczenia się. między innymi poprzez obserwację, modelowanie i naśladownictwo (ryc. 12.2). Proces uczenia się podlega dodatkowym oddziaływaniom zc strony rodziców, między' innym poprzez sprawowanie kontroli, przekazywanie informacji, dostarczanie bodźców wspomagający ch proces uczenia się.

Realizacja funkcji maierialno-ekonomicznęj i opiekuńczo-zabezpieczającej rodziny istotnie oddziałuje na poziom i strukturę spożycia żywności. Jednostka stosunkowo rzadko występuje na rynku żywności jako pojedyncza osoba i tylko w odniesieniu do części zasobów finansowych rodziny decyduje samodzielnie. Przeważnie występuje jako reprezentant rodziny i jego decyzje są wynikiem oddziaływań zc strony pozostałych członków rodziny.

O poziomie i strukturze spożycia żywności decyduje faza cyklu rozwojowego rodziny poprzez jej wpływ na hierarchię odczuwanych potrzeb, ze względu na zróżnicowany udział małżonków w podejmowaniu decyzji oraz skalę występowania takich czynników ograniczających poziom życia, jak dochód i czas. Rodziny z małym dziećmi na utrzymaniu są narażone na większe problemy dochodowe ze względu na rezygnację matki z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dzieckiem. Spożycie żywności w różnych fezach cyklu życia rodziny jest zróżnicowane, a dotyczy* to zwłaszcza produktów zbożowych, mięsa i przetworów, tłuszczów, mleka i przetworów, jaj, masła i cukru.

Jednostka charakteryzuje się silną tendencją do podporządkowywania swoich opinii, opiniom wypowiedzianym przez, większość osób w grupie, ale nie wszystkie jednostki w jednakowym stopniu ulegają presji grupowej, tzn. są osoby bardzo łatwo poddające się naciskom grupy oraz osoby wykazujące dość dużą niezależność. Przykładem silnego oddziaływania grupy na jednostkę może być konsumpcja alkoholu w trakcie spotkania towarzyskiego. Oddziaływanie grupy może doprowadzić do całkowitego podporządkowania się jednostki oczekiwaniom biesiadników i w rezultacie >pożywa ona alkohol tak jak inne osoby w grupie. wbrew swoim zwyczajom. Inne zachowanie niż oczekiwane przez grupę może wywoływać nieufność wobcc jednostki, ale również bardziej restrykcyjne reakcje, np. wykluczenie jej z życia towarzyskiego. Podobne reakcje ze strony grupy mogą być udziałem osób z nadwagą. Ołoby otyłe mogą być odtrącane przez grupę ze względu na swój wygląd. Jednostki te mogą nic pasować i zarazem psuć wizerunek. jaki dana grupa lansuje.

Podobne prace

Do góry