Ocena brak

Środowisko geograficzne Polski

Autor /Tytus Dodano /30.09.2011

1.Wyjaśnij pojęcia:

dorzecze - obszar, z którego wody spływają do rzeki głównej i jej dopływów

zlewisko - obszar, z którego wody spływają do jednego morza lub oceanu

rzeka główna - jest to rzeka, do której wpływają mniejsze rzeki

dopływ - rzeka, która wpada do innej rzeki

system rzeczny -

dział wodny - granica między dwoma zlewiskami

klimat - normalny przebieg pogody na danym obszarze obliczony na podstawie wieloletnich obserwacji

gleba - mieszanina skały ze szczątkami organicznymi

skała - luźne lub zwięzłe skupienie jednego lub wielu minerałów, powstałe w sposób naturalny

minerał - związek chemiczny lub pierwiastek chemiczny powstały w przyrodzie, o określonym składzie chemicznym i własnościach fizycznych i chemicznych oraz o strukturze krystalicznej

starorzecze - fragment starego meandra rzecznego odciętego od koryta rzeki (np. podczas wysokiego stanu wód); początkowo wypełnione wodą

jezioro polodowcowe - powstaje w wyniku wytopienia lodowców górskich

jezioro przybrzeżne - powstają w wyniku podsiąkania wody, na skutek podniesienia się wody w morzu

jezioro krasowe -

3. Obszar - IX miejsce w Europie, ;

Skrajne punkty: na pn. - Przylądek Rozewie (54 50'N), na wsch. - Kolano Bugu (28 08'E) , na pd. - szczyt Opołonek (49 00'N), na zach. - Kolano Odry (14 07'E);

Sąsiedzi: Rosja, Litwa , Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy;

1945 - konferencje międzynarodowe w Jałcie i Poczdamie; 1950 - potwierdzenie granicy z NRD w Gorzelcu; 1951 - korekta granicy na wschodzie: dla Polski - fragment Karpat koło Ustrzyk Dolnych, dla ZSRR tereny na zachód od Bugu koło Sokala.

4. Cechy charakterystyczne ukształtowania powierzchni: przewaga nizin (91%), równoleżnikowy układ form powierzchni ziemi, nachylenie Polski z pd -wsch na pn - zach; Rysy 2499m n.p.m., Raczki 1,8m p.p.m.;

Pasy wypukłe:

Pojezierza Polskie - Pojezierze Mazurskie, Pomorskie i Wielkopolskie,

Wyżyny Polskie - Wyżyna Małopolska (Wyżyna Kielecko - Sandomierska, Niecka Nidziańska), Lubelska z Roztoczem i Wyżyna Śląsko Krakowska (Wyżyna Śląska i Krakowsko - Częstochowska),

Góry - Karpaty, Sudety

pasy wklęsłe Polski:

Pobrzeża Południowobałtyckie - Nizina Szczecińska, Warmińska, Pobrzeże Słowińsko - Kaszubskie, Żuławy Wiślane,

Niziny Środkowopolskie - Nizina Wielkopolska, Śląska, Mazowiecka, Polesie Lubelskie, Garb Łódzki

Kotliny Podkarpackie - Kotlina Sandomierska, Oświęcimska, Brama Krakowska

5. Sieć wodna

Cechy sieci hydrograficznej Polski: obszar Polski należy prawie całkowicie do zlewiska M. Bałtyckiego (99,7%); zlewisko M. Czarnego (0,2%) - Strwiąż, Orawa; zlewisko M. Północnego (0,1%) - Orlica, Izera; Asym

Podobne prace

Do góry