Ocena brak

Środki zaskarżenia orzeczeń sądowych: apelacja, zażalenie zwyczajne i nadzwyczajne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania cywilnego

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Apelacja:

Stanowi środek kontroli orzeczeń sądu I instancji i na gruncie KPC przybiera postać apelacji pełnej.

Apelacja pełna polega na tym że oprócz kontroli i ewentualnego usunięcia skutków błędów sądu I instancji obejmuje ponad to możliwość naprawienia błędów samych stron poprzez możliwość powołania się~ przed sądem n instancji na nowe fakty i dowody.

Od każdego wyroku sądu I instancji można wnieść apelację do sądu II instancji. Apelację w zasadzie wnosi się w terminie 2 tygodni od doręczenia stronie skarżonej odpisu wyroku z uzasadnieniem do sadu który wydał zaskarżony wyrok.

Warunki formalne apelacji powinny czynić zadość wymogom przypisanym dla pisma procesowego, a nadto powinna zawierać:

-oznaczenia wyroku od którego jest wniesiona oraz oznaczenie w jakiej części wyrok jest zaskarżany,

-trzeba zwięźle przedstawić zarzuty oraz je uzasadnić w razie potrzeby powołać nowe fakty i dowody ( tylko te które strona bez winy nie mogła przedstawić do końca postępowania w I instancji),

-wniosek o zmianę lub uchylenie zaskarżonego orzeczenia,

-wartość przedmiotu zaskarżenia jeżeli apelacja dotyczy sporów majątkowych,

Zarzuty, na jakich strony opierają wnoszoną apelację:

-zarzuty prawa materialnego,

-zarzuty prawa procesowego,

-zarzuty faktyczne,

-nowe fakty i dowody,

-nie rozpoznanie istoty sprawy,

Zażalenie:

Zażalenie jest środkiem odwoławczym, za pomocą którego strony, uczestnicy, prokurator lub inna zainteresowana osoba zwraca się do sądu II instancji(lub SN w wypadku zażalenia np. na odrzucenie kasacji) o zmianę lub uchylenie postanowienia sądu lub zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji.

Zażalenie stanowi środek odwoławczy w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż ma w zasadzie charakter dewolutywny. Środek ten nie przysługuje od orzeczeń co do istoty sprawy, ale od innych orzeczeń sądu I instancji.

Zażalenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach, w których kodeks wyraźnie je przewiduje.

W procesie cywilnym zażalenie przysługuje na:

1.Postanowienie sądu I instancji kończące postępowanie w sprawie

2.Na zarządzenia przewodniczącego o zwrocie pozwu(z wyjątkiem zwrotu na podstawie art.130 z 1)

3.Na postanowienia sądu wymienione w pkt 1-11 art.394&1

Zażalenie służy tylko na postanowienia sądu I instancji, a na postanowienia sądu II instancji tylko w przedmiocie odrzucenia kasacji.

Zażaleniem do SN – oprócz postanowień sądu II instancji odrzucających kasację – mogą być objęte także inne postanowienia, a mianowicie te, które kończą postępowanie w sprawie, ale nie są postanowieniami dotyczącymi odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania, na które przysługuje kasacja, a także nie są postanowieniami wydanymi w wyniku rozpoznania zażalenia od postanowienia sądu I instancji. Zażalenie kierowane do SN powinno być sporządzone przez adwokata.

Zażalenia musi czynić zadość wymaganiom dla pisma procesowego, a nadto musi zwierać:

1.Wskazanie zaskarżonego postanowienia

2.Wniosek o jego zmianę lub uchylenie

3.Zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów

Kasacja:

Kasacja przysługuje od wyroku lub postanowienia o odrzuceniu pozwu lub umorzeniu postępowania kończących postępowanie w sprawie, wydanych przez sąd drugiej instancji.

Kasacja jest dopuszczalna od wyroku częściowego, wstępnego, uzupełniającego, łącznego wydanego przez sąd II instancji albo wydanego przez sąd pierwszej instancji, od którego apelacja przez sąd drugiej instancji została oddalona.

Kasacja nie przysługuje – w sprawach procesowych:

1.W sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 10 tys. zł.(sprawy gospodarcze 20 tys.)

2.W sprawach o alimenty

3.W sprawach o czynsz najmu lub dzierżawy

4.W sprawach o naruszenie posiadania

5.W sprawach kar porządkowych, świadectw pracy i roszczeń z tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent

6.Rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym

W postępowaniu nieprocesowym:

1.Przepadku rzeczy

2.Zarządu związanego ze współwłasnością lub użytkowaniem

3.Zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, wyjawienia przedmiotów spadkowych, zarządu spadku nie objętego oraz zwolnienia wykonawcy testamentu

4.Zniesienia współwłasności i działu spadku, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Kasację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie miesięcznym od dnia doręczenia orzeczenia stronie skarżącej, która złożyła wniosek o doręczenie w terminie tygodniowym, licząc od ogłoszenia orzeczenia; gdy ogłoszenia orzeczenia nie było – w terminie tygodniowym od dnia doręczenia z urzędu orzeczenia z uzasadnieniem.

Kasacja powinna zawierać:

1.Oznaczenie orzeczenia, z zaznaczeniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części

2.Przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie

3.Przedstawienie okoliczności uzasadniających jej rozpoznanie

4.Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem żądanego uchylenia lub zmiany

Wznowienie postępowania cywilnego:

Instytucja wznowienia postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem co do istoty sprawy, jeżeli zachodzą w ustawie oznaczone przyczyny wznowienia. Kodeks przyjął wznowienie postępowania z przyczyn nieważności i z przyczyn restytucyjnych. Według kodeksu można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Z wyrokiem zrównane są nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. Nie jest dopuszczalne wznowienie postępowania w następujących przypadkach:

1.W sprawach, w których zapadł wyrok unieważniający małżeństwo lub orzekający rozwód albo ustalający nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński

2.W sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie postępowania: dotyczy to także postępowania nieprocesowego

W postępowaniu nieprocesowym skarga o wznowienie postępowania jest dopuszczalna w razie zakończenia postępowania prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy.

W postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym skarga o wznowienie postępowania nie jest dopuszczalna.

Skargę o wznowienie może wnieść strona lub prokurator, choćby nie brał on udziału w poprzednim postępowaniu, w postępowaniu nieprocesowym – każdy uczestnik, a także prokurator.

Przyczyny wznowienia:

1.Z przyczyn nieważności:

-jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia

-jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeśli w skutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możliwości działania

2. Z przyczyn restytucyjnych

-Oparcie wyroku na dokumencie podrobionym lub przerobionym

-Oparcie wyroku na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym

-Uzyskanie wyroku za pomocą przestępstwa

-Późniejsze wykrycie prawomocnego wyroku dotyczącego tego samego stosunku prawnego

-Wykrycie takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu

Podobne prace

Do góry