Ocena brak

Środki zaskarżenia

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Charakterystycznym środkiem zaskarżenia dla postępowania egzekucyjnego jest instytucja prawna zarzutu. Pewne jego cechy, a w szczególności możliwość doprowadzenia w wyniku wniesienia tego środka do umorzenia postępowania egzekucyjnego, a także wydania rozstrzygnięcia korzystniejszego dla zobowiązania powodują, iż pełni on w postępowaniu egzekucyjnym podobną rolę, jak odwołanie w podatkowym postępowaniu orzekającym.

7 – dniowy termin do wniesienia zarzutów ma charakter terminu zawitego, a więc jego niezachowania powoduje nieskuteczność wniesionych zarzutów.

Podstawą zarzutów przeciw prowadzeniu egzekucji należności podatkowych może być m.in.: wykonanie, umorzenie, przedawnienie wygaśnięcie albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu.

Wniesienie przez zobowiązanego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie wstrzymuje czynności egzekucyjnych.

Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.

Specyficznym, odformalizowanym środkiem prawnym czynności organu egzekucyjnego i poborcy skarbowego oraz przewlekłość postępowania egzekucyjnego jest skarga na czynność egzekucyjne. Jest to środek prawny kontroli egzekucyjnych zbliżony swym charakterem do skargi na czynności komornika. Skarga ta przysługuje każdemu podmiotowi, który uważa, że czynność egzekucyjna narusza jego prawa.

Środkiem ochrony prawnej osób trzecich przed pomyłkowym zajęciem w trakcie egzekucji ich rzeczy lub innych praw majątkowych jest przewidziany w art. 38-44 u.p.e.a – wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji. Osobie trzeciej, która rości sobie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję zobowiązań podatkowych, przysługuje uprawnienie wystąpienia do organu egzekucyjnego z żądaniem ich wyłączenia spod egzekucji. Termin z głoszenia wniosku o wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji wynosi 14 dni od uzyskania przez osobę trzecie wiadomości o czynności egzekucyjnej. Organ egzekucyjny obowiązany jest rozpoznać żądanie i wydać postanowienie w kwestii wyłączenia w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.

Środkiem ochrony sądowej w postępowaniu egzekucyjnym jest również tzw. powództwo przeciw egzekucyjnego.

Legitymację do złożenia skargi do sądu administracyjnego na postanowienia organów egzekucyjnych mają zobowiązania oraz wierzyciele podatkowi nie będący jednocześnie organem egzekucyjnym.

Do góry