Ocena brak

Środki probacyjne

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Probacja jest to poddanie sprawcy próbie. Charakteryzuje się tym, że wobec sprawcy możemy zastosować dozór kuratorski przez co nie będzie on osadzony w zakładzie karnym, ale odbędzie karę przy użyciu innych instrumentów prawnych. W polskim prawie karnym wyróżniamy następujące środki probacyjne:

1) Warunkowe umorzenie postępowania karnego;

Instytucja ta polega na tym, że sąd lub wcześniej organy dochodzeniowe rezygnują ze skazania sprawcy i rezygnują z zastosowania kary wobec niego w zamian za zastosowanie środków probacyjnych. Cechą charakterystyczną tej instytucji jest to, że umorzenie to nie jest uwolnieniem od odpowiedzialności, ale jest to swoisty środek kary, który polega na nałożeniu przez sprawcę kreślonych obowiązków próby, które ma on wykonać. Przesłankami, które decydują o stosowaniu instytucji warunkowego umorzenia postępowania zgodnie z KK są:

- czyn sprawcy zagrożony jest karą nie przekraczającą 3 lat pozbawienia wolności;

- wina sprawcy i społeczna szkodliwość jego czynu nie są znaczne;

- brak jest wątpliwości co do popełnienia przestępstwa i jego okoliczności;

- sprawca nie był dotąd karany za przestępstwo umyślne;

- istnieje pozytywna prognoza, która wyraża się w przekonaniu sadu, że mimo warunkowego umorzenia postępowania sprawca ponownie nie popełni przestępstwa i będzie przestrzegał porządku prawnego.

Warunkowe umorzenie postępowania wykonuje się na okres próby od 1 roku do 2 lat.

KK wskazuje, ze na sprawcę wobec którego umorzono postępowanie karne można nałożyć obowiązek naprawienia w całości lub w części wyrządzonej szkody, nałożyć można obowiązek informowania sądu lub prokuratora o przebiegu okresu próby, można zażądać przeproszenia pokrzywdzonego, można orzec obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na cele społ., a także zastosować zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 2 lat.

Aby we właściwy sposób kontrolować wykonanie obowiązku próby, sąd może nałożyć na sprawcę dozór kuratora bądź osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji lub organizacji społ.

2) Warunkowe zawieszenie wykonania kary;

Dotyczy ono kary pozbawienia wolności, ale również kary ograniczenia wolności. Instytucja ta możliwa jest, gdy kara ta nie przekracza 2 lat. Zgodnie z KK stosujemy wobec sprawcy podobne środki probacyjne:

- orzekamy okres próby

- zobowiązujemy skazanego do informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby

- przeproszenie pokrzywdzonego

- wykonywanie pracy zarobkowej, nauki lub przygotowania do zawodu

3) Warunkowe przedterminowe zwolnienie;

Warunkiem jest pozytywna prognoza kryminologiczna, która stanowi, że mimo popełnionego przestępstwa i po odbyciu co najmniej połowy kary sprawca może skorzystać z możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia. Decyduje o tym sąd penitencjarny biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg odbywania kary, warunki osobiste i rodzinne sprawy, a takie uzasadnienie wniosku o warunkowym przedterminowym zwolnieniu.

Podobne prace

Do góry