Ocena brak

ŚRODKI POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014

W pojęciu środki postępowania korekcyjnego mieści się zarówno baza tego postępowania,, jak i stosowane w nim ćwiczenia oraz inne zabiegi, które na podłożu powyższej bazy umożliwiają realizację określonych zadań omawianego postępowania.

Materialno-techniczną bazę postępowania korekcyjnego stanowią pomieszczenia przeznaczone do tego typu postępowania oraz stosowany w nim sprzęt. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, realizowana w ramach placówek wychowawczo-oświatowych, odbywa się zwykle w salach gimnastycznych lub innych pomieszczeniach przystosowanych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, a w niektórych ośrodkach -również i na pływalniach szkolnych. Dopiero bardziej wyspecjalizowane placówki dysponują pomieszczeniami specjalnie przeznaczonymi do tego typu postępowania., różniącymi się od poprzednich przede wszystkim ich wyposażeniem. W szczególnych przypadkach (w postępowaniu indywidualnym) korzysta się też z jedno- bądź wielostanowiskowych pomieszczeń przeznaczonych do kinezyterapii. Podstawowym wymogiem jest, by tego typu pomieszczenia sąsiadowały z niezbędnymi pomieszczeniami sanitarnymi (najlepiej z natryskami) oraz z szatniami. W przypadku stosowania ćwiczeń grupowych, idealnym rozwiązaniem są dwie szatnie, które umożliwiają zmiany grup bez zbędnych strat czasu przeznaczonego na przebieranie się ćwiczących. Podanie ścisłej recepty" dotyczącej ilości, wielkości i rodzaju pomieszczeń przeznaczonych do postępowania korekcyjnego jest jednak niemożliwe. Każda osoba, tworząca taki ośrodek, musi bowiem sama sprecyzować potrzeby w tym względzie. Potrzeby te wynikają natomiast z ilości osób objętych tym postępowaniem oraz ze stosowanych (planowanych) form i metod tego postępowania.

Urządzenia i sprzęt do ćwiczeń korekcyjnych są również zróżnicowane, w zależności od rodzaju ośrodka. Podstawowe w tym względzie jest zwykte standardowe wyposażenie sal gimnastycznych, takie jak; drabinki przyścienne (niekiedy kraty), ławeczki gimnastyczne, poręcze, drążek, tram, liny, skrzynia gimnastyczna, kozioł, materace gimnastyczne itp. Dodatkowo wykorzystuje się też drobny sprzęt, w postaci: piłek lekarskich i innych (o różnej wielkości i o różnym ciężarze), szarf, krążków, lasek, ciężarków itp, Uzupełnienie tego stanowią drobne przybory (np, kocyki do ćwiczeń o wymiarach 100 x. 80 cm czy woreczki wypełnione grochem o wymiarach 12 x 12 cm i inne) oraz lustra do ćwiczeń korekcyjnych.

Odrębną kategorię stanowi dodatkowy sprzęt, przeznaczony "specjalnie" do postępowania korekcyjnego, który można podzielić na trzy jak gdyby grupy. Pierwszą z nich tworzy typowy sprzęt kinczyterapeutyczny, stosowany zwykle do ćwiczeń w tzw. systemach bloczkowo-ciężarkowych (w tym także do wyciągów). Drugą natomiast grupę tworzy szereg urządzeń o mniej uniwersalnym przeznaczeniu, w jakie wyposaża się placówki rehabilitacyjne ukierunkowane na postępowanie korekcyjne. Z jednej strony może to być specjalnie skonstruowany do korekcyjnych ćwiczeń grupowych - Uniwersalny Zestaw Korekcyjny (UZK) (patentu J. Nowotnego i M. Danielewskiego). Zestaw ten zawiera 12 stanowisk pozwalających na wykonywanie różnorodnych ćwiczeń przez 12 osób równocześnie. Zestaw zbudowany jest tak, że umożliwia wykonywanie ćwiczeń zarówno o charakterze rozciągąjąco-korygującym, wzmacniającym odpowiednie grupy mięśniowe (częściowo wg Majocha), korekcyj no-oddechowym (częściowo wg Lehnert-Schroth) oraz wyrabiających poczucie prawidłowej postawy w oparciu o ćwiczenia bazujące na zastępczym sprzężeniu zwrotnym, ale i modyfikowanie tych ćwiczeń stosownie do potrzeb każdego usprawnianego. Względnie mogą to być przyrządy ("stacje'1), przeznaczone do różnorodnych ćwiczeń wykonywanych systemem stacyjnym, wzorowane na urządzeniach stosowanych w kulturystyce. W grupie tej może znaleźć się również tzw. anty grawitacyjny korektor postawy czy urządzenie do trójpłaszczyznowej korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa metodą "pressio". Z drugiej z kolei strony, do grupy tej można także zakwalifikować rozmaite urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową, jakie można wykorzystać do ćwiczeń wspomaganych zastępczym sprzężeniem zwrotnym (np. elektromiografy, mioskopy, kinestezjometry, zestawy telewizji przewodowej i inne). Trzecią wreszcie grupę tworzy sprzęt przeznaczony do "całodobowego" postępowania korekcyjnego. Zastosowanie mogą znaleźć tu np. tzw. "stymulatory skoliozy” (SKOL), zmodyfikowane meble domowe, a nawet różne przedmioty ortopedyczne.

Ćwiczenia są podstawowym środkiem postępowania korekcyjnego służącym do realizacji różnych metod. Szczegóły dotyczące różnych ćwiczeń stosowanych w tym postępowaniu przedstawiono w innym miejscu. Tutaj warto jedynie wspomnieć, że dobór ćwiczeń podyktowany jest przede wszystkim stanem osoby poddawanej postępowaniu korekcyjnemu oraz celem jaki powinniśmy dzięki tym ćwiczeniom osiągnąć. Większość spośród wykorzystywanych tutaj ćwiczeń bazuje na stosowanych w gimnastyce podstawowej ćwiczeniach kształtujących i tzw. stosowanych, ukierunkowanych na poprawienie różnych cech motoryczności poszczególnych ćwiczących. W niektórych natomiast przypadkach dodatkowo wykorzystuje się różne ćwiczenia "specjafne”, stosowane normalnie w procesie kinezyterapii.

Metodyczne środki postępowania korekcyjnego przedstawiono bliżej w poprzednim rozdziale. Stanowią one rodzaj środków, jakimi operuje osoba przeprowadzająca zajęcia korekcyjne. Od umiejętnego ich stosowania zależy więc często jakże ważna tu poprawność wykonywanych ćwiczeń, a tym samym i skuteczność tego postępowania.

W związku z tym, największą rolę przypisuje się korygowaniu, chociaż pozostałe środki metodyczne są nie mniej ważne. W innym meco ujęciu, w grupie tej można umiejscowić też podstawowe czynności osoby prowadzącej postępowanie korekcyjne, znane z metodyki wychowania fizycznego jako czynności nauczycielskie, związane z realizacją poszczególnych zadań. Należą tu różnorodne czynności (przygotowawcze, motywujące, informujące, kontrolne, naprowadzające, korekcyjne i zabezpieczające), których szczegółowy opis znajdzie Czytelnik w podręcznikach metodyki wychowania fizycznego.

 

Podobne prace

Do góry