Ocena brak

Środki opiekuńczo - wychowawcze stosowane wobec nieletnich wg. UPN

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

 

Katalog środków wychowawczych przewidzianych przez UPN obejmuje 2 podstawowe grupy:

1. Środki stosowane wobec rodziców lub opiekunów nieletnich, tj:  

a) Nakazanie ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza

b) Nakazanie ścisłej współpracy z poradnią specjalistyczną

c) Nakazanie ścisłej współpracy z zakładem pracy lub lekarzem

d) Naprawienie szkody przez nieletniego

e) Poprawa warunków bytowych, wychowawczych lub zdrowotnych nieletniego

f) Sąd może również zawiadomić pracodawcę rodziców lub opiekunów o niewłaściwym wywiązywaniu się z obowiązków rodzicielskich lub wychowawczych

2. Środki stosowane wobec nieletnich: należą do nich:

a) Upomnienie, które jest najłagodniejszym środkiem, mający charakter perswazji i polegającym na wezwaniu nieletniego do właściwego postępowania

b) Zobowiązanie do określonego postępowania. Zobowiązania te mogą dotyczyć - naprawy wyrządzonej skody

- przeprosin pokrzywdzonego

- podjęcia nauki lub pracy

- powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach

- zaniechaniu używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia

- uczęszczania w odpowiednich zajęciach o charakterze terapeutycznym, socjalizacyjnym lub resocjalizacyjnym.

- nadzoru rodziców

- nadzoru kuratora

- skierowanie do ośrodka kuratorskiego, które wiąże się z obowiązkiem uczęszczania nieletniego do takiego ośrodka w określone dni i godziny, z reguły do ukończenia przez niego 21 roku życia.

Środkiem o charakterze wychowawczo- prewencyjnym i kompensacyjnym jest przeproszenie pokrzywdzonego. Charakter prewencyjny ma również przepadek przedmiotu ora zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przepadek dotyczy zarówno narzędzi użytych do popełnienia czynu karalnego jak i zysków z tego czynu, a także przedmiotów, których posiadanie jest zabronione przez prawo.

Ostatnią grupą środków jest umieszczenie w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego (np. ochotnicze huwce pracy)- w rodzinie zastępczej, zakładzie wychowawczym zwykłym lub specjalnym, placówce opiekuńczo- wychowawczej, ewentualnie młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Podobne prace

Do góry