Ocena brak

Środki odwoławcze od decyzji ostatecznej

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

W pewnych szczególnych okolicznościach istnieje możliwość podważenia decyzji ostatecznej, czyli takiej, od której nie przysługuje odwołanie (bo upłynął już termin do jego złożenia albo gdy jest to decyzja organu II instancji), a strona nie chce składać skargi do NSA. Możliwości podważenia ostatecznych decyzji to w zależności od okoliczności -wznowienie post, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji.

Wznowienie postępowania to instytucja procesowa stwarzająca możliwość prawną ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postępowanie, w którym ona zapadła było dotknięte kwalifikowaną wadliwością procesową.

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie jeżeli:

 • dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne okazały się fałszywe.

 • decyzja została wydana w wyniku przestępstwa;

 • wydanie decyzji przez pracownika lub przez organ administracji państwowej podlegających wyłączeniu;

 • strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;

 • ujawnienie istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów, które istniały w dniu wydania decyzji, lecz nie były znane organowi wydającemu;

 • wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;

 • zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji;

 • decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu które zostało następnie uchylone lub zmienione

 • można żądać wznowienia postępowania również w przypadkach gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą na podstawie której została wydana decyzja.

Stwierdzenie nieważności decyzji powoduje wyeliminowanie decyzji dotkniętej ciężkimi wadami kwalifikowanymi z obrotu prawnego.

Przesłanki dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji.

Przesłanki pozytywne:

Organ stwierdza nieważność decyzji, która:

 • Wydana została z naruszeniem przepisów o właściwość;

 • Wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;

 • Dotyczy sprawy poprzednio rozstrzygniętej inna decyzją ostateczną;

 • Została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie;

 • Była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;

 • W razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;

 • Zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Przesłanka negatywna:

Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w §1 jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Uchylenie lub zmiana decyzji dotkniętej wadami niekwalifikowanymi bądź decyzji nieprawidłowych. Aby wyeliminować z obrotu prawnego decyzji dotkniętych takimi wadami nie wystarcza sam fakt ich wadliwości, musi jeszcze istnieć przesłanka skutków, jaki to naruszenie prawa ma dla jednostki bądź dla interesu społecznego.

Uchylenie lub zmiana decyzji nie tworzącej praw dla strony: wzruszenie decyzji w tym trybie opiera się na 2 przesłankach:

 1. przesłanka nienabycia praw przez żadną ze stron postępowania;

 2. przesłanka wskazująca na to, że za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia słuszny interes społeczny lub słuszny interes strony.

Uchylenie lub zmiana decyzji tworzącej prawa dla strony. Dwie przesłanki pozytywne:

- wyrażenie przez stronę postępowania zgody na uchylenie lub zmianę decyzji,

- za uchyleniem lub zmianą przemawia słuszny interes stron lub interes społeczny.

Jedna przesłanka negatywna: to postanowienia przepisów szczególnych niedopuszczające uchylenia lub zmiany.

Podobne prace

Do góry