Ocena brak

Środki nadzoru

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że “organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami. Ustawa gwarantuje ochronę sądową samodzielności gminy, dlatego gdy środek nadzoru przybiera formę rozstrzygnięcia , to wówczas gminie służy skarga do sądu administracyjnego.. Zaskarżeniu do sądu podlega również stanowisko wyrażane przez organy nadzoru oraz wszystkie te organy , od których zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania uzależnia się ważność rozstrzygnięcia organu gminy.

Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym przewiduje skargę do sądu administracyjnego nie na rozstrzygnięcia nadzorcze, ale na “akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego.Następujące akty podejmowane przez organy nadzoru bieżącego i zwierzchniego posiadają cechy rozstrzygnięcia nadzorcze:

1) orzeczenie (stwierdzenie) o nieważności, niezgodności uchwały samorządu terytorialnego ,

Jedną z form nadzoru mogą być zatwierdzanie, uzgodnienie lub zaopiniowanie przez inny organ, niekoniecznie organ nadzoru. Obowiązuje generalna zasada, że uchwały organów gminy sprzeczne z prawem są nieważne i że o nieważności tych uchwał w całości lub części orzeka organ nadzoru. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego. Właściwy organ gminy może wnieść skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze w terminie 30 dni od daty doręczenia mu tegoż rozstrzygnięcia.

W sprawach zleconych.: wstrzymanie wykonania uchwały organu gminy oraz uchylenie uchwały takiego organu i wydanie zarządzenia zastępczego. Wstrzymanie wykonania uchwały może nastąpić nie tylko z przyczyn nielegalności działania, ale także z powodu niecelowości, nierzetelności lub niegospodarności. Gdy organ samorządu podejmując uchwałę nie uwzględnia wskazówek wojewody zawartych w akcie o wstrzymaniu uchwały, to wówczas wojewoda może uchylić uchwałę i wydać zarządzenie zastępcze , o czym ma obowiązek powiadomić właściwego ministra. Takie zarządzenie wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jego wydania, chyba że powiadomiony o zarządzeniu zastępczym minister wyda inne rozstrzygnięcie, może nawet uwzględnić stanowisko samorządu.

Najbardziej drastycznym środkiem nadzoru jest rozwiązanie rady gminy lub rozwiązanie zarządu gminy. Rozwiązać radę gminy może tylko Sejm i to nie z własnej inicjatywy, lecz na wniosek Prezesa RM.

Drastyczny środek nadzoru : zawieszenie organów gminy i ustanowienie zarządu komisarycznego . Ten środek nadzoru zastrzeżony jest dla Prezesa RM, a można go stosować gdy wystąpią jednocześnie dwie przesłanki : przedłużający się brak skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych oraz wystąpienie sytuacji, gdy brak skuteczności nie rokuje nadziei na szybką poprawę.

Podobne prace

Do góry