Ocena brak

Średniowiecze - pojęcia

Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011

Beneficjum - nadanie ziemi przez władcę w dożywotnie użytkowanie jako wynagrodzenie za sprawowany urząd;

Domena(-y) - wielkie posiadłości ziemskie należące do monarchy (państwa);

Drużyna - siła zbrojna monarchy;

Dziesięcina - podatek płacony na rzecz kościoła ( 1/10 części zbiorów);

Feudalizm -

a). Formacja społeczno-gospodarcza, w której dominowała wielka własność ziemska;

b). Społeczny ustrój prawny oparty na więziach między seniorem a wasalem i nadaniu lenna;

Gród - warownia drewniano-ziemna o znaczeniu obronnym; urzędował w niej Kasztelan;

Grzywna - kara płacona za wykroczenia, przestępstwa;

Hidżra - dla muzułmanów punkt wyjścia ery chronologicznej;

Hołd - wyrażał wzajemność zobowiązań jakie łączyły wasala i seniora;

Immunitet -

a). Sądowy - przywilej sprawowania władzy sądowniczej przez feudała w jego dobrach;

b). Ekonomiczny - zwolnienie dóbr feudała ze świadczeń na rzecz panującego;

Inwestytura - uroczyste nadanie lenna;

Kalif - rządził państwem Arabskim; zwierzchnik w sprawach religii i władca świecki;

Koran - św. Księga islamu;

Lenno (feudum) -majątek ziemski nadany wasalowi przez seniora w zamian za wierność i pomoc wojskową;

Opole - wspólnota terytorialna obejmująca kilkanaście rodzin;

Par (-owie) - w feudalnej Francji najpotężniejsi wasale;

Poddaństwo - położenie prawne i ekonomiczne chłopów w średniowieczu;

Prawo książęce - system świadczeń na rzecz państwa (daniny i posługi);

Renta feudalna - system świadczeń, jakie składać musieli poddani pana feudalnego, stanowiących podstawę utrzymania warstwy feudalnej. Renta feudalna obejmowała:

czynsz - płacony w pieniądzu za użytkowanie ziemi;

pańszczyznę lub posługa (R. odrobkowa) - przymusowa praca w gospodarstwie pana;

daninę (R. naturalna)- artykuły spożywcze;

Senior - feudał, który na mocy hołdu sprawował władzę nad uzależnionym od siebie wasalem;

Synkretyzm - proces łączenia w jedną całość różnych światopoglądów czy tradycji kulturowych;

Sztuki wyzwolone - program nauczania w szkołach średniowiecznych;

Wasal - wolny człowiek, który przysięgał wierność seniorowi. W zamian otrzymywał opiekę i utrzymanie, zobowiązując się służyć seniorowi radą i pomocą wojskową;

Wiec - zgromadzenie ogółu wolnych mężczyzn; później zgromadzenie dostojników.

Podobne prace

Do góry