Ocena brak

Średniowiecze - Informacje Ogólne

Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011

Wojny krzyżowe : 1096 I krucjata 1095 hasło świętej wojny z turkami 1099 zdobycie jerozolimy przez + (II K) 1147-1149 II K, 1189 - 1192 III K. 1202-1205 IV K. 1212 pielgrzymka dzieci włoskich i francuskich 1229 interdykt Jerozolimy 1292 pada ostatnia twierdza + Akkon.

I krucjata : 60 tys. Chłopów + 5 tys. Rycerzy (zdobycie Jerozolimy, wyparcie muzłuman z wybrzeży M. Śród., powstanie nowych państw : K. Jerozolimskie, hrabstwa Trypolisu, księstwo Antiochii, hrabstwo Edessy.

Po upadku K. Jerozolimskiego :

II krucjata na czele królowie Francji i Niemiec, ale niesnaski i intrygi wszystko rujnują.

III krucjata Fryderyk Barbarossa, Rysio Lwie Serce, Filip August : zdobyli kilka twierdz i Cypr, ginie Barbarossa (topi się), niesnaski międzi Lwim i Filipem, pokój z sułtanem Egiptu gwarantujący dostęp do Ziemi Sw.

IV krucjata inicjator : Innocenty III i upadek idei.

Powstanie państwa franków : początek dynastii Morowingów, 496r. Klodwig przyjmuje chrzest, ale faktycznie władzę sprawuje Majordonus, przejęcie władzy przez Karolingów (Karol Młot, Pepin Krótki) Panowanie K. Wielkiego : wskrzeszenie cesarstwa rzymskiego jako realizacja idei jedności świata chrz. - 800r., monarchia patrymonialna, podział na 700 hrabstw i marchie, waluta, SZKOL. : powstanie szkoły pałacowej, wprowadzenie planu nauczania stanowiącego wzór dla innych państw (triwium i kwadriwium), rozbudowa sieci szkół klasztorowych i parafialnych KULTURA : rozpowszechnienie przepisywania ksiąg, reforma pisma, rozwój kronikarstwa, rozwój malarstwa miniaturowego fresków i mozajek. Walki z sasami, przesunię- cie granicy nad Ławę (722-804), Walki z Awarami - zajęcie terenów po środkowy Dunaj. Walki z Arabami, przesunięcie granicy nad rzekę Ebro.

Warunki naturalne na płw. Arabskim : pustynia - utrudniony rozwój rolnictwa, na płw. Krzyżowały się szlaki do Bizancjum. Działalność Mahometa Podboje arabskie po śmierci M.: przeludnienie, chęć znalezienia nowych bogatych ziem, względy religijne. VII-IX podbój północnej Afryki do Chin, Sycylię, Sardynię, Korsykę, Płw. Iberyjski, przekroczyli Pireneje. 732r. Karol Młot król franków pokonał ich pod Poitier. Kultura arabska : ornament - gł. forma, meczety, minarety, pałac w Granadzie. Nauka arabska : przejęcie zdobyczy nauki greckiej, przekazali nam dzieła Arystotelesa, wymyślili Astrolabium . Rozwinęli kartografię, upowszechnili cyfry arabskie, zasada bezwł. Ciał, nowe tkaniny. Szyici, sunnici Bizancjum - powstało w 395r. Z podziału ces. Rzym. Na cz. wschodnią i zachodnią. Najazdy na Biz. W V w. Justynian Wielki odbudowuje pozycję cesarstwa. VIIw. Powstanie Bizancjum : wzmocnienie władzy cesarskiej, spór ikonoklastyczny (ikonodulowie vs. Ikonoklaści o stosunek do ikon) - porażka ikonoklastów

Państwo patrymonialne - forma rządów, w której władca swobodnie rozporządzał podległym sobie krajem, uznając że jest ono jego własnością - ojcowizną jego rodu.

Triwium : stopień niższy w szkołach franków : gramatyka, retoryka, dialektyka. Kwadrium : wyższy stopień w szkołach franków : arytm., muzyka, geometria, astronomia. Feudalizm : formacja społ - gosp. W której dominowała wielka własność ziemska. Własność ziemi dawała feudałowi władzę nad chłopami, którzy utrzymywali go i dostarczali mu dochodów / ustrój prawny oparty na więziach między seniorem i wasalem i nadaniu lenna. Inwestytura - uroczyste nadanie lenna. Lennikowi świeckiemu senior wręczał włócznię lub chorągiew, zaś duchownemu pierścień lub pastorał. Lenno - w ustroju feudalnym majątek nadany wasalowi przez seniora w zamian za wierność i pomoc wojskową.

Z objęciem lenna wiązało się objęciem władzy nad zamieszkującą go ludnością. Wasal - człowiek wolny, który przysięgał wierność człowiekowi możnemu, swojemu seniorowi. W zamian otrzymał opiekę i utrzymanie, najczęściej w formie lenna, służył seniorowi radą wojskową. Senior - feudał który na mocy hołdu sprawował władzę nad poddanym sobie wasalem. Najw. Seniorem jest władca. Renta feudalna - system świadczeń jakie składać musieli poddani pana feudalnego. Składała się z Czynszu (płacony w pieniądzu za użytk ziem) Pańszczyzny (przymusowa praca na gosp. Pana), Daniny (składana w produktach gosp. Wiejskiej) Islam - 5 filarów : wyznanie wiary, jałmużna, posty (ramadan), pielgrzymka do mekki, 5x dziennie modlitwa.

Kabaa - święty kamień wyznawców islamu. Astrolabium - przyrząd do mierzenia położenia gwiazd nad horyzontem

Klodwig - zbudował monarchię franków, w 496r. Przyjął chrzest i chrześcijaństwo.

Karol młot - pochodził z dynastii Karolingów, odsunął całkowicie Merowingów od władzy i podzielił państwo między swoich synów.

Pepin Krótki - pierwszy władca z dynastii K. Usankcjonował swoją władzę dwiema korona- cjami (pierwsza : Arcyb. Mongucji, druga papież Stefan II) Einchart - kronikarz francuski, który opisał życie Karola Wielkiego

Mahomet : twórca religii zwanej islamem. Urodził się w Mekkce w 571r zaś zmarł w 692. Miał żonę Chadżidżę wprowadził reformę religii : o losach człowieka decyduje Bóg.

Grzegorz VII - inicjuje ruch odnowy w kościele, nałożył celibat na księży, wydał dictatus pape Wilhelm - książę normandzki, który pokonał Anglików w bitwie pod Hastings w 1066 r. I zostaje królem Anglii Urban II - papież, który zapoczątkował ruchy krucjatowe Fryderyk Barbarossa - cesarz niemiecki, nowy program władzy uniwersalnej na zasadzie co podoba się cesarzowi mam moc prawną. Piotr Waldo - przywódca Waldensów, odrzucił władze świeckie, kościelną, kult świętych. Jan Wiklef : jedynym źródłem wiary jest biblia, zaś państwo jest potrzebne do życia, przeciw czczeniu przedm., zabijaniu, herarchii, świętym i Maryi - Lombardow. Jan Huss - założyciel najw. Ruchu heretyckiego - Husytów, przeciw nadużyciom w Kościele, hierarchii, dobrom kościelnym, komunia pod 2 postaciami, j. Narodowy do liturgii.

KONFLIKT OTTONA I Z PAPIESTWEM I UPADEK MORALNY KOŚĆ. :

CESARSTWO OTTONÓW : WYŁONIŁO SIĘ Z PAŃSTWA LUDWIKA NIEMIECKIEGO, WZMOCNIONE ZA DYNASTII SASKIEJ. POSKROMILI NORMANÓW I WĘGRÓW W BITWIE NA LECHOWYM POLU (955) I NASTĄPIŁA EXPANSJA NA WSCHÓD. ZAJĘLI LOTARYNGIĘ I KORONĘ WŁOSKĄ. W 901R. OTTO I KORONUJE SIĘ NA CESARZA I WYDAJE EDYKT WEDLE KTÓREGO, PAPIEŻ NIE MOŻE BYĆ KONSEKROWAN BEZ ZGODY CESARZA NIEMIECKIEGO.

ROLA KOŚCIOŁA W PAŃSTWIE NIEMIECKIM :

W POLITYCE ZAGRANICZNEJ : KOŚCIÓŁ ODEGRAŁ WAŻNĄ ROLĘ W EXPANSJI MISYJNEJ KRÓLÓW NIEMIECKICH NA WSCHÓD, JEDNO- CZEŚNIE NIEMCY WIEDZIELI ŻE K. JEST JEDYNĄ SIŁĄ JAKĄ MOGĄ PRZECIWSTAWIĆ MOŻNYM DLATEGO DĄŻYLI DO PRAWA WYBORU PAPIEŻA.

KOŚCIÓL I PAPIESTWO :

UPADEK MORALNY : SYMONIA (KUPCZENIE GODNOŚCI KOŚCIELNY- CH), NEPOTYZM (POPIERANIE KREWNYCH), BRAK DYSCYPLINY W KLASZTORACH, BRAK CELIBATU, MIESZANIE SIĘ W SPRAWY ŚWIECKIE, UPADEK AUTORYTETU PAPIEŻA.

REFORMA KOŚCIOŁA :

ODDOLNA : UTWORZENIE KONGREGACJI KLINIACKIEJ; ODGÓRNA : 1075R. CELIBAT, DICTATUS PAPE - DOKUMENT W KTÓRYM PAPIEŻ STWIERDZA WYŻSZOŚĆ PAPIEŻA NAD CESARZEM, PRAWO DO DETRONIZACJI KOGOKOLWIEK, ODEBRANIE INWESTYTURY Z RĄK CESARZA. WYNIKI : 1077 PIELGRZYMKA HENRYKA IV DO CANOSSY GDZIE UNIŻYŁ SIĘ PRZED PAPIEŻEM, 1122 KONKORDAT.

Feudalizm

Powstał w Państwie Franków. Słabi ekonomicznie rycerze potrzebowali ochrony u możnych, ci zaś szukali ludzi do wojen. Chłopi uprawiali ziemię, a rycerze ich bronili i siedzieli za nich na wiecach w zamian za jedzenie. Rozwijał się w różnym tempie na różnych terenach

Włość senioralna: majątki ziemskie. Głoszono zasadę że niema ziemi bez seniora. Podstawą dochodów pana feudalnego były świadczenia uiszczane przez jego poddanych. Chłopi stali się zależni ekonomicznie.

Renta feudalna: uiszczane przez chłopów świadczenia. Stanowiły ją pańszczyzna, daniny, grzywny, czasem dziesięcina

Immunitet:

A) sądowy- sprawowanie władzy przez feudała na jego ziemi

B) ekonomiczne- zwolnienie feudała z płacenia na rzecz pana

Hołd: ceremonia, która określała niezależność ekonomiczną, ale związki osobowe.

Normanowie

Norwedzy: szukali ziem pod stałe osadnictwo, zdobyli: Wyspy Owcze, Hybrydy, Szetlandy, Orkady, Irlandię, Islandię, Grenlandię

Szwedzi: kupce-żeglarze, dotarli Do M. Czarnego, faktorie kupieckie w Kijowie i Nowogrodzie

Duńczycy: rabusie, u ujścia Sekwany zbudowali państwo - Normandię

Królowali w Angli, 1066- bitwa pod Hastings (Wilhelm Zdobywca królem Anglii)

Podobne prace

Do góry