Ocena brak

Sprzedaż wydzielonych części firmy

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

Pozbywanie się części firm polega na wydzieleniu z firmy pewnych całości i ich sprzedaż innym przedsiębior­stwom lub osobom, tak iż przestają one stanowić całość z firmą macierzystą.

Sprzedaż części Firmy jest formą normalnych zachowań przedsię­biorstwa, w odpowiedzi na zmiany zachodzące w otoczeniu, ale znacznie częściej występuje jako odpowiedź na nadmierną ekspansję i/lub dywersyfikację firmy. W przedsiębiorstwach bowiem przekracza­jących pewien próg dywersyfikacji, zarządzanie staje się coraz trudniej­sze. Dołączone części nie przyczyniają się do powodzenia całości, nie przysparzają firmie korzyści, które pokryłyby koszty związane z tą transakcją. Ważnym motywem kadry zarządzającej, podejmującej de­cyzję o sprzedaży części firmy, jest przywrócenie możliwości sprawnego zarządzania nią. „Kandydatami" do sprzedaży w tej sytuacji są przede wszystkim części nie powiązane z działalnością podstawową firmy. Innym motywem sprzedaży wydzielonych części firmy może być uwolnienie zasobów finansowych i obniżenie kosztów działalności. Zakup firm bowiem w wielu przypadkach znacznie pogarsza warunki finansowe przedsiębiorstwa, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że należy jednorazowo zgromadzić znaczną sumę na realizację zakupu. Po drugie zaś, jak wspomniano wcześniej, korzyści z połączenia nie zawsze pokrywają koszty, jakie towarzyszą transakcji, nie mówiąc już o zyskach. Trzecim motywem sprzedaży części firmy jest chęć zmiany struk­tury „portfela" dziedzin działalności, zgodnie ze zmianami zachodzą­cymi w otoczeniu.

Badania wykazały, że firmy, które decydowały się na sprzedaż części przedsiębiorstwa odznaczają się niższym wskaźnikiem ROA1, niższym wskaźnikiem długu2 i niższym wskaźnikiem płynności3 bieżącej, niż firmy, które nic podejmowały takiej decyzji. Co więcej, firmy sprzedające cechował wyższy wskaźnik zadłużenia w stosunku do aktywów4.

Najbardziej „narażone" na sprzedaż są te części Firmy, które odznaczają się niską zyskownością i słabymi wynikami w stosunku do celów całego przedsiębiorstwa oraz te, które swego czasu zostały nabyte i przyłączone do firmy, nie zaś te, które powstały poprzez rozwój wewnętrznej struktury przedsiębiorstwa. Sprzedaż części firmy może przybierać różne formy. Podstawową formą pożycia się części przedsiębiorstwa jest normalna sprzedaż. Dotyczy to bardziej pewnych wyodrębnionych części firmy, niż obszarów związanych z produkcją wyrobów czy usług. Jedną z form pozbycia się części przedsiębiorstwa, związanej głównie z produkcją określonego wyrobu (wyrobów) czy usług, może być tzw. sprzedaż kontraktowa W tym przypadku sprzedaży części przedsiębiorstwa towarzyszy zawarcie umowy, na mocy której nowa firma będzie produkowała na potrzeby przedsiębior­stwa macierzystego. Na czas trwania umowy firma macierzysta za­chowuje pozycję monopolistyczną, jako specjalista w tej dziedzinie. Inną formą sprzedaży części firmy jest franchising, czyli sprzedaż części przedsiębiorstwa (związanej z działalnością handlową), której towarzyszy nadanie nowym właścicielom licencji, dzięki której będą oni mogli nadal sprzedawać produkty firmy macierzystej, pod jej znakiem firmowym — będąc jednocześnie wyodrębnioną, samodzielną jednostką. Część przedsiębiorstwa może być także sprzedana grupie inwes­torów lub kierownictwu firmy, ale pod warunkiem, że sprzedana część zostanie wydzielona z przedsiębiorstwa i będzie działać jako samodzielna firma. W przeciwnym bowiem razie ta forma sprzedaży będzie tylko restruk­turyzacją finansową, nie zaś restrukturyzacją zakresu działalności. Inną formą pozbycia się części przedsiębiorstwa jest oddzielenie jej w sensie prawnym od firmy, ale pozostawienie jako własności tej samej grupy akcjonariuszy, co przedsiębiorstwo ma­cierzyste. W omawianej grupie transakcji restrukturyzujących zakres dzia­łania znajduje się także wymiana aktywów między przedsiębiorstwami. Wybór formy zależy od okoliczności i motywów, jakimi kierują się władze przedsiębiorstwa, podejmujące decyzje o zredukowaniu zakresu działania firmy i, oczywiście, od wyniku analizy opłacalności.

 

Podobne prace

Do góry