Ocena brak

Sprzedaż konsumencka

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Sprzedaż konsumencka – konsument jest kupującym i jest on osobą fizyczną, przedmiotem może być tylko rzecz ruchoma.

Jednym z warunków umowy sprzedaży jest zobowiązanie się kupującego do zapłaty ceny. Cena musi być oznaczona. Drugim jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia rzeczy na kupującego. Przeniesienie własności wynika z art. 155 KC umowa zobowiązująca do przeniesienia własności przenosi tę własność automatycznie.

Art. 535 KC – Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Umowa rzeczowa (rozporządzająca) przenosi własność rzeczy.

Umowa przedwstępna zobowiązuje do zawarcia umowy zobowiązującego lub zobowiązująco-rozporządzającej.

Sprzedaż nieruchomości – umowa rozporządzająca

Sprzedaż przedsiębiorstwa w znaczeniu podmiotowym – musi być zobowiązanie do przeniesienia własności rzeczy.

Art. 536 KC – Cenę można określić przez wskazanie podstaw do jej ustalenia. Jeżeli z okoliczności wynika, że strony miały na względzie cenę przyjętą w stosunkach danego rodzaju, poczytuje się w razie wątpliwości, że chodziło o cenę w miejscu i czasie, w którym rzecz ma być kupującemu wydana.

Art. 537-541 – nie zajmować się tymi przepisami.

Mówimy o cenach umownych przy sprzedaży są one swobodnie ustalone przez strony w umowie.

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia – korzyści (ważne zwłaszcza gdy przewoźnicy dostarczają towary, ale tylko tacy którzy są uprawnienie do przewozu określonej rzeczy) i ciężary (z jaką chwilą przechodzą na kupującego?).

Art. 548 KC – Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą chwilą.

Art. 544 KC – Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. Jednakże kupujący obowiązany jest zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy.

Art. 554 KC – Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.

Art. 556 KC – Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej (rękojmia za wady prawne).

Art. 557 KC – Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

Art. 563 KC – Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego może w drodze rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.

Uprawnienia z tytułu rękojmi (art. 559 KC):

 • Uprawnienia z tzw. właściwej rękojmi

 • Żądanie wymiany rzeczy

 • Żądanie naprawy rzeczy

 • Obniżenie ceny

 • Odstąpienie od umowy (ostateczność)

Jeżeli wady są nieistotne a sprzedawca naprawi wadę lub wymieni to nie można odstąpić od umowy. Przy wymianie sprzedawca pokrywa koszty.

Wybór uprawnień zależy od konsumenta ale:

 • Naprawa dotyczy rzeczy oznaczonych co do tożsamości

 • Wymiana dotyczy rzeczy oznaczonych co do gatunku ( art. 560 KC)

 • Odstąpienie od umowy jest ostatecznością

Art. 568 KC – Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

Art. 570 KC – Do sprzedaży zwierząt, które wymienia rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu, stosuje się przepisy o rękojmi za wady fizyczne ze zmianami wskazanymi w dwóch artykułach poniższych.

Art. 574 KC – Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za którą sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może on żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej. Może również żądać zwrotu kosztów procesu.

Art. 575 KC – Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

Art. 576 KC – Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasają z upływem roku od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Gwarancja (przy umowie sprzedaży) to dodatkowe zastrzeżenie umowne (art. 557 – 581 KC) i wynika z odrębnego dokumentu gwarancyjnego (dzięki temu gwarancję może zgłosić każdy kto ten dokument posiada) lub z umowy. Gwarantem może być sprzedawca ale najczęściej jest nim producent. Jeżeli w gwarancji nie ma zastrzeżonego innego terminu to trwa on 1 rok od momentu wydania rzeczy. Termin gwarancji jest terminem na ujawnienie się wad towaru – w rękojmi w jej terminie wada musi się ujawnić i nabywca musi zrealizować swe uprawniania. Nabywca swe uprawnienie może zrealizować nawet po upływie terminu gwarancji jeżeli wada ujawni się w terminie gwarancji.

Art. 579 KC – Kupujący, może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Jeżeli gwarant wymienia rzecz na nową to termin gwarancji biegnie od nowa, a w przypadku naprawy wydłuża się o czas, podczas którego trwała naprawa.

Wada – niezgodność towaru konsumującego z ustawą (domniemanie zgodności).

Jeżeli towar konsumpcyjny, w chwili jego wydania, nie jest zgodny z umową istnieje sześciomiesięczny termin domniemania, że taka niezgodność istniała w chwili wydania. Jeżeli towar odpowiada opisowi i nadaje się do celu określonego w umowie domniemywa się, że towar jest zgodny z umową.

Nieprawidłowość w zmontowaniu lub uruchomienie w przypadku gdy nastąpiło to w chwili wydania bądź uruchomienia (mimo działania zgodnego z instrukcją) – uznaje się wówczas ten towar za niezgodny z umową.

Wyłączenie z odpowiedzialności sprzedawcy występuje gdy nabywca wiedział o wadzie towaru w chwili zakupy.

Uprawnienia z tytułu gwarancji:

 • Nieodpłatna naprawa

 • Wymiana towaru na nowy

Jeżeli sprzedawca nie odpowiedział w ciągu 14 dni na uprawnienia nabywcy to uznaje się je za uzasadnienie.

Kupujący traci uprawnienie jeśli w terminie 2 m-cy nie zawiadomi sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jeżeli owa niezgodność zostanie wykryta w ciągu 2 lat od wydania, jeżeli rzeczy są używane to najkrócej w ciągu roku.

Termin przedawnienia: art. 10.2

Roszczenia (uprawnienia) przedawniają się w ciągu roku od momentu wykrycia niezgodności. Najkrócej termin przedawnienia to 2 lata (1 rok + 1 rok) od dnia wydania rzeczy. Przerwa w biegu istnienie poza sytuacjami określonymi w art. 123.1 KC. Samo zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru z umową przerywa bieg terminu przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w okresie wymiany lub naprawy.

Na gruncie tej ustawy przepisy dotyczące gwarancji nie są jasne.

Przerwa w biegu (zawieszenie):

 • 6 m-cy

 • 2 m-ce na reklamację

 • 2 lata od wydania rzeczy

Szczególne rodzaje sprzedaży:

 • Na raty

 • Z zastrzeżeniem własności posiadanej rzeczy

 • Pierwokupu

Art. 583 KC – Sprzedażą na raty jest dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny. Wystawienie przez kupującego weksli na pokrycie lub zabezpieczenie ceny kupna nie wyłącza stosowania przepisów rozdziału niniejszego.

Art. 589 KC – Jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym.

Art. 590 KC – Jeżeli rzecz zostaje kupującemu wydana, zastrzeżenie własności powinno być stwierdzone pismem. Jest ono skuteczne względem wierzycieli kupującego, jeżeli pismo ma datę pewną.

Art. 591 KC – razie zastrzeżenia prawa własności sprzedawca odbierając rzecz może żądać odpowiedniego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie rzeczy.

Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej jest bezwarunkowa ale warunkowe jest przeniesienie własności na sprzedającego.

Prawo odkupu to prawno niezbywalne i niepodzielne.

Art. 592 KC – Sprzedaż na próbę albo z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego poczytuje się w razie wątpliwości za zawartą pod warunkiem zawieszającym, że kupujący uzna przedmiot sprzedaży za dobry. W braku oznaczenia w umowie terminu próby lub zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin.

Art. 593 KC – Prawo odkupu może być zastrzeżone na czas nie przenoszący lat pięciu; termin dłuższy ulega skróceniu do lat pięciu.

Art. 594 KC – Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów; jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy. Jeżeli określona w umowie sprzedaży cena odkupu przenosi cenę i koszty sprzedaży, sprzedawca może żądać obniżenia ceny odkupu do wartości rzeczy w chwili wykonania prawa odkupu, jednakże nie niżej sumy obliczonej według paragrafu poprzedzającego.

Art. 596 KC – Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu), stosuje się w braku przepisów szczególnych przepisy niniejszego rozdziału.

Art. 603 KC – Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Art. 605 KC – Przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

Art. 627-646 KC – o umowie o dzieło. Z umowy o dzieło wyodrębniła się umowa o roboty budowlane.

Umowa o dzieło i umowa o świadczenie usług są to dwie różne umowy.

Podobne prace

Do góry