Ocena brak

Sprostowanie błędów, wyjaśnienie treści decyzji

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste pomyłki, organ administracji publicznej może prostować z urzędu lub na wniosek strony. Dokonuje tego w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Na żądanie organu egzekucyjnego lub strony – organ administracji publicznej, który wydał decyzję jest zobowiązany wyjaśnić wątpliwości co do treści decyzji w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Błędne pouczenie w decyzji o przysługującym środku zaskarżenia nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.

Do góry