Ocena brak

Sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011

Charakterystyka

W sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa duże znaczenie informacyjne posiadają informacje dodatkowe, które dotyczą kształtowania się ważniejszych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Informacje te służą do jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej, jak również rentowności i wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Są to informacje, które nie są zamieszczane w sprawozdaniach finansowych. Ich zakres jest zróżnicowany w zależności od charakteru działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jak również od potrzeb odbiorców informacji. Jeżeli jednostka gospodarcza sporządza bilans i rachunek zysków i strat w formie uproszczonej, sporządza informację dodatkową również w od­powiednio uproszczonej formie.


Zawartość

W informacji dodatkowej można zamieścić takie dane jak:

 • Objaśnienia stosowanych metod wyceny i sporządzania spra­wozdania finansowego oraz przedstawienie przyczyn ich ewentual­nych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:
  • omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji), aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
  • przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawoz­danie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego,
  • przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki,
  • informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawoz­dania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy,
  • informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat,
  • informacje o ważnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
 • Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu oraz ele­mentach rachunku zysków i strat:
  • zmiany stanu środków trwałych wg ich grup rodzajowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych - zawiera­jące stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejsze­nia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia),
  • wartość gruntów użytkowanych wieczyście,
  • wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środ­ków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów.
  • zobowiązania przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych wo­bec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,
  • dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,
  • stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszów) zapasowych i rezerwowych,
  • propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,
  • dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności,
  • podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:
   • do I roku,
   • od 1 do 5 lat,
   • ponad 5 lat.
  • wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów,
  • wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju),
  • zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.
 • Wszelkie inne znaczące informacje niezbędne do rozumienia pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat:
  • struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj i eks­port) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów,
  • wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowych odpisów amorty­zacyjnych (umorzeniowych),
  • wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,
  • informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zanie­chanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym,
  • rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto,
  • dane o kosztach według rodzaju w jednostkach, które sporządzają rachunek zysków s strat w wariancie kalkulacyjnym:
  • koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, .środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby,
  • informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe,
  • podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych,
  • przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

  • Autor: Michał Szczypiński
   Źródło: Encyklopedia Zarządzania
   Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry