Ocena brak

Sprawozdanie finansowe

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011

Charakterystyka

Sprawozdanie finansowe wiąże się z funkcją informacyjną rachunkowości.


Jest dokumentem zestawiającym dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji jednostki.


Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku i walucie polskiej, według ściśle określonych terminów (na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub inny dzień bilansowy) , oraz zasad i wzorów zgodnych m. in. z ustawą o rachunkowości.


Informacje zawarte w sprawozdaniu musza cechować się: wiarygodnością, sprawdzalnością, przejrzystością, istotnością, kompletnością i terminowością.


Zawartość

Dokument taki dla swojej ważności musi zawierać :

 • pełną nazwę i adres jednostki
 • nazwę sprawozdania, datę lub okres którego dotyczy sprawozdanie
 • podpisy osób odpowiedzialnych za rzetelność sporządzania dokumentu ( np. właściciel)
 • datę sporządzenia.

W skład sprawozdania finansowego zalicza się :

Badanie sprawozdania finansowego

Jednostki, które na mocy ustawy podlegają obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdań (czyli np. banki, spółki akcyjne, zakłady ubezpieczeń) dodatkowo muszą umieścić sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.


Jednostki podlegają temu obowiązkowi gdy spełniają minimum dwa warunki:

 • średnioroczne zatrudnienie wynosiło powyżej 50 osób
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła równowartość w walucie polskiej 2 000 000 Euro
 • przychód netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej przekroczyły 4 000 000 Euro.

Badania sprawozdania finansowego dokonują wyłącznie biegli rewidenci, oraz osoby uprawnione na mocy prawa.


Szczególnym typem sprawozdań finansowych jest roczne sprawozdanie finansowe (F02, F03).


Odbiorcy sprawozdań finansowych

Odbiorcy i użytkownicy sprawozdań finansowych to m. in. :

 • zarząd przedsiębiorstwa
 • inwestorzy
 • pracownicy i zawiązki zawodowe
 • klienci
 • pożyczkodawcy i banki
 • instytucje rządowe
 • instytucje podatkowe
 • społeczeństwo.

Poszczególne grupy odbiorców poszukują i wymagają różnych informacji.


Inwestorzy szukają informacji o stopniu ryzyka, pracownicy o ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa. Organy podatkowe kontrolują sytuacje podatkową, a społeczeństwo uzyskuje informacje dotyczące np. gospodarki regionu i zatrudnienia.


Autor: Anna Dorynek
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry