Ocena brak

Sposoby zawiązania spółki akcyjnej. Tryb postępowania założycieli

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Zgodnie z art.306 k.s.h do powstania spółki akcyjnej ustawa wymaga:

-zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli;

-wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego;

-ustanowienia zarządu i rady nadzorczej;

-wpisu do rejestru;

Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji. Statut spółki może określać minimalną lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego ( kapitał widełkowy).

W takim przypadku zawiązanie spółki następują z chwilą objęcia przez akcjonariuszy takiej liczby akcji, których łączna wartość nominalna jest równa, co najmniej minimalnej wysokości kapitału zakładowego ( 500000 zł) oraz założenia przez zarząd, przed zgłoszeniem spółki do rejestru, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. Wysokość objętego kapitału powinna mieścić się w określonych przez statut granicach. Oświadczenie, o którym mowa, powinno zawierać także postanowienie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie.

Założycielami spółki może być jedna lub więcej osób, spółka ta nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę zo.o (art.306). W rozumieniu kodeksu spółek handlowych założycielami spółki są osoby podpisujące statut.

Zawiązanie spółki może nastąpić przez samych założycieli lub łącznie z osobami trzecimi (założenie łączne lub jednoczesne) albo w drodze publicznej subskrypcji (założenie sukcesywne). Jeśli chodzi o zawiązanie łączne to przepisy stanowią, że zgoda na zawiązanie spółki i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji przez jednego założyciela albo założycieli lub łącznie z osobami trzecimi powinna być wyrażona w jednym lub kilku aktach notarialnych. W aktach tych należy stwierdzić dokonanie wyboru pierwszych organów spółki. W aktach tych powinno być również stwierdzenie, że każdy z przyszłych akcjonariuszy, podpisując akt zapoznał się ze sprawozdaniem założycieli oraz opinią biegłego rewidenta.

Z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji.

Podobne prace

Do góry