Ocena brak

SPOSOBY ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI VENTURE CAPITAL

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Dezinwestycja to naturalny element składowy procesu finansowania za pomocą Venture Capital.

Fundusze Venture Capital finansują szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, z zasady nie interesując się firmami o normalizujących się stopach zwrotu. Ograniczone czasowo zaangażowanie w przedsiębiorstwie powoduje, że musi nastąpić faza wycofania udziałów. Fundusze Venture Capital starają się wyzwolić od starszych udziałów i szukają najlepszej możliwości ich sprzedaży.

Z natury inwestycji Venture Capital wynika, że jest ona dokonywana na kilka do kilkunastu lat i nie przynosi w tym okresie bieżących zysków. Zyski realizowane są przez sprzedaż udziałów nabytych w przedsiębiorstwie najczęściej po osiągnięciu przez nie sukcesu rynkowego powodującego wzrost jego wartości. Oznacza to jednocześnie umocnienie się przedsiębiorstwa na rynku do tego stopnia, że znaj się nabywcy skłonni do zainwestowania w nie w warunkach przeciętnego ryzyka.

Podstawowe sposoby zakończenia zaangażowania kapitałowego funduszu Venture Capital w przedsiębiorstwie:

 1. sprzedaż udziałów pozostałym właścicielom przedsiębiorstwa korzystającego z Venture Capital (buy sales)

 2. sprzedaż udziałów innemu przedsiębiorstwu (trade sales)

 3. sprzedaż udziałów funduszowi Venture Capital lub pośrednikowi finansowemu (secondary purchase)

 4. wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę i sprzedaż akcji na wtórnym rynku (going public).

Wykorzystanie którejś z tych możliwości zależy przede wszystkim od wyników jakie osiąga przedsiębiorstwo udziałowe.

Klasycznym sposobem przeprowadzenia dezinwestycji przedsiębiorstwa finansowego przez Venture Capital jest wprowadzenie go na giełdę i sprzedaż akcji za jej pośrednictwem. Przeprowadzenie takiej akcji przez przedsiębiorstwo udziałowe wymaga pomocy ze strony funduszu Venture Capital.

Zalety tego sposobu dezinwestycji:

 •  
  • wprowadzenie akcji przedsiębiorstwa do publicznego obrotu przyczynia się do rozproszenia własności wśród szerokich kręgów społeczeństwa

  • akcyjna forma własności umożliwia w przypadku osiągania dobrych wyników finansowych przez firmę dostęp do praktycznie nieograniczonych zasobów rynku kapitałowego

  • akcyjna forma własności zapewnia szeroką efektywność

  • przedsiębiorstwo notowane na giełdzie wzbudza większe zaufanie u swoich partnerów handlowych i przyciąga lepszych menedżerów

  • wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę umożliwia obiektywną wycenę jego wartości

  • dawca Venture Capital dzięki wprowadzeniu przedsiębiorstwa na giełdę, osiągnie wyższą cenę posiadanych udziałów niż przy oferowaniu ich przedsiębiorcy lub innej firmie.

 

Wady wprowadzania przedsiębiorstwa na giełdę:

 •  
  • dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem statutowych organów, konieczność przeprowadzania audytu i publikowania sprawozdań

  • akcjonariusze, którzy nabyli akcje na giełdzie, nie są z firmą związani, są nastawnie na szybki kurs akcji lub wypłatę dywidendy. Zmusza to przedsiębiorstwo do prowadzenia polityki o charakterze krótkookresowym z zaniedbaniem rozwoju długookresowego.

Porównując korzyści, jakie może osiągnąć dobrze rozwijająca się firma z wejścia na giełdę z kosztami z tym związanymi okazuje się, że przeważają te pierwsze. Z tego względu dawca Venture Capital powinien zawsze dążyć do wprowadzenia przedsiębiorstwa, któremu dostarczył kapitału na giełdę i zrealizowania zysków z inwestycji przez sprzedaż akcji w dogodnym dla siebie momencie.

 

Do obrotu akcjami małych i średnich przedsiębiorstw nie nadaje się ten segment rynku wtórnego, na którym notowane są duże przedsiębiorstwa. Powodem tego są:

 •  
  • wysokie wymogi stawiane przedsiębiorstwom ubiegającym się o wejście na giełdę

  • długie procedury dopuszczania firmy do obrotu giełdowego

  • wysokie koszty związane z ubieganiem się o dopuszczenie na giełdę

  • duże wymagania odnośnie informowania inwestorów o sytuacji finansowej firmy w trakcie obecności na giełdzie

Małe i średnie przedsiębiorstwa reprezentują niższy poziom dojrzałości giełdowej i nie są w stanie sprostać tym wymogom, dlatego dla realizacji publicznego obrotu udziałów tych przedsiębiorstw tworzone są specjalne segmenty rynku giełdowego, na których obowiązują łagodniejsze warunki dopuszczania i niższe koszty emisji.

Podobne prace

Do góry