Ocena brak

Sposoby uprawiania teorii wychowania

Autor /Igor Dodano /31.08.2011

Obecnie do istotnych zadań teorii wychowania należy jej odideo-logizowanie. Nie oznacza to bynajmniej pozbawienia teorii wychowa­nia wszelkiej obudowy ideowej czy aksjologicznej, gdyż odgrywa ona i nadal będzie odgrywać niebagatelną rolę w każdym poprawnie zor­ganizowanym procesie wychowawczym. Należy jednak zadbać o to, aby nie szukano dla niej wsparcia jedynie w ideologii podyktowanej lub narzuconej przez określone instytucje społeczne, urzędy państwowe, partie polityczne.

Ewentualne próby sformułowania celów wychowania bez powo­ływania się na wartości uniwersalne i ponadczasowe znacznie zuboża­łoby teorię wychowania pod względem naukowym, a tym samym skazy­wałoby ją na stronnicze podejście do wielu innych zagadnień będących przedmiotem jej zainteresowań. Nade wszystko zaś sprzeniewierzałoby się przysługującemu teoretykowi wychowania (podobnie jak każdemu naukowcowi) prawu do własnych poszukiwań naukowo-badawczych i swobodnego wypowiadania własnych opinii także w sprawach teleo-logicznych i aksjologicznych.

Teoria wychowania, na obecnym etapie, może z pewnością prze­zwyciężyć niejedno ze swych niedomagali — szczególnie dzięki trzem sposobom jej uprawiania. Polegają one na:

1) refleksji poszukującej nad wychowaniem, np. w świetle dotychcza­sowego zasobu wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, a także różnych systemów wartości i koncepcji człowieka, powstałych na grun­cie filozofii, religii, psychologii;

2) przeprowadzaniu badań dotyczących procesu wychowania i niektó­rych jego uwarunkowań, jak i różnego rodzaju badań podstawowych,związanych bezpośrednio lub pośrednio z zagadnieniami wychowaw­czymi;

3) sięganiu do własnych doświadczeń w zakresie wychowania dziecii młodzieży, czyli podejmowania z nimi pracy pedagogicznej, po­dobnie jak to czynili pedagodzy tej miary, co W. R. George (USA),H. Lane (Anglia), S. T. Szacki (Rosja), J. Korczak i wielu innych.

Podobne prace

Do góry