Ocena brak

Sposoby podejmowania uchwał prawotwórczych organizacji międzynarodowych

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Na gruncie międzynarodowym można wyróżnić 3 zasadnicze tryby podejmowania uchwał prawotwórczych przez organizacje międzynarodowe. Są to:

System głosowania jednomyślnego – polega ona na tym, iż wszystkie państwa muszą wyrazić zgodę, aby doszło do podjęcia uchwały,

• System głosowania większością głosów, który obejmuje głosowanie większością zwykłą, większością 2/3 głosów, przy czym państwa pozostające w mniejszości są związane uchwalonymi przepisami,

• System głosowania większością głosów przy założeniu contracting out, czyli państwo członkowskie może oświadczyć, iż postanowienia uchwały nie będą miały wobec niego zastosowania.

Przykładem uchwały organizacji międzynarodowych jest Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czy też dokumenty, które z założenia autorów nie miały mieć charakteru umowy międzynarodowej.

Do góry