Ocena brak

Sposoby określenia terminu wejścia w życie ustawy - ustawa wprowadzająca

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Publikacja aktów:

- konstytucja.

- ustawa o publikacji aktów normatywnych

Zasada Vocatio legis

Retroakcja - zakaz działania prawa wstecz.

Wejścia w życie ustawy nie uzależnia się od zdarzenia przyszłego. Wyjątkowo od takiego zdarzenia można jednak uzależnić wejście w życie ustawy albo poszczególnych przepisów. Pisze się "ustawa wchodzi w życie z dniem (określenie zdarzenia) a jeżeli dotyczy to poszczególnych przepisów to pisze się "Ustawa wchodzi w życie z dniem , z tym że przepisy art. stosuje się od dnia (określenie zdarzenia przyszłego). Termin zdarzenia przyszłego można określić w sposób niebudzący wątpliwości i zostanie on urzędowo podany do publicznej wiadomości.

a) ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Nie wliczamy daty publikacji Mówi o tym ostatni artykuł w ustawie.

b) po upływie ……. podajemy ilość dni, miesięcy, lat, od daty ogłoszenia,

c) pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie jej ogłoszenia,

d) wchodzi w życie z dniem (data kalendarzowa),

e) wyjątkowo w dniu ogłoszenia,

f) datę wejścia określa inna ustawa,

g) ustawa w chodzi w życie z 1 dniem m-ca następującym po publikacji,

h) ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jak należy przyjąć jeżeli przepisu wejścia w życie nie będzie? Stosuje się regułę 1 - po upływie 14 dni. Jest to zasada subsydiarna wypracowana przez doktrynę - jeżeli nie ma daty wejścia w życie, akt wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Odrębna ustawa może wyłączyć obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego nie zawierającego przepisów powszechnie obowiązujących. Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie.

Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określa termin dłuższy .

W uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni, z zastrzeżeniem przepisów porządkowych, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, to w tym przypadku dniem wejścia w życie aktu normatywnego może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Przepisy wyżej wymienione nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa nie stoją temu na przeszkodzie. Przepisowi nadającemu moc wsteczną ustawie lub jej części nadaje się brzmienie: "Ustawa wchodzi w życie z dniem i ma zastosowanie do zdarzeń, które powstały przed dniem" albo ustawa wchodzi w życie z dniem, z mocą od dnia "

Przy obliczaniu terminu wejścia w życie aktu normatywnego określonego w dniach nie uwzględnia się dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przypadków, gdy akt normatywny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Terminy wejścia w życie aktu normatywnego określone w tygodniach, miesiącach, lub latach kończą się z upływem dnia, który nazwą lub data odpowiada dniu ogłoszenia, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było- w ostatnim dniu tego miesiąca.

Reguły przestrzegania:

1) data wejścia w życie - stosuje się do całej ustawy,

2) data wejścia ustaw i aktów wykonawczych- to samo,

3) ustawa wprowadzająca. Data wejścia w życie ustawy określa inna ustawa wprowadzająca. Tu trzeba dwóch ustaw.

- główna - wyłącznie przepisy merytoryczne,

- wprowadzająca główną - zawiera jedynie:

  • przepis o wejściu w życie ustawy głównej,

  • przepisy zmieniające,

  • przepisy uchylające,

  • przepisy przejściowe

Może zawierać:

- przepisy dostosowujące

- upoważniające do wydawania aktów wykonawczych do ustawy głównej.

Dotyczy to ustaw szczególnie obszernych lub zasadniczo zmieniających dotychczasowe ustawy. Ustawę wprowadzającą stosuje się dla przejrzystości i wtedy, gdy nowa ustawa reguluje całościowo dziedzinę i reguluje istotnie odmiennie. Ustawa wprowadzająca jest, więc aktem jednorazowym. Ustawa wprowadzająca może odnosić się tylko do jednej ustawy głównej. Wyjątkowo, jeżeli ustawy główne regulują sprawy ścisłe ze sobą związane, można jedną ustawę wprowadzającą odnieść do kilku ustaw głównych. Rozwiązania tego nie stosuje się do ustaw zmieniających. Wyznaczany przez ustawę wprowadzającą termin wejścia w życie ustawy głównej ustala się na ten sam dzień co dzień wejścia w życie ustawy wprowadzającej.

Podobne prace

Do góry