Ocena brak

Sposoby nawiązania stosunku pracy

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Stosunek pracy - to stosunek prawny, to zespól praw i obowiązków. Jego charakterystyczną cechą jest podporządkowanie pracownika pracodawcy, a praca świadczona jest pod kierownictwem. Istotna cecha jest obowiązek osobistego świadczenia pracy przez pracownika, jest to cecha nie mająca wyjątków. Wspólna cecha różnych stosunków pracy jest charakter zobowiązaniowy. Etapem poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy są negocjacje prowadzone w celu zatrudnienia. Warunkiem nawiązania stosunku pracy jest:

- zawarcie umowy,

- mianowanie (nominacja) pracownika,

- powołanie,

- wybór.

Stosunek pracy nawiązuje się w konkretnym dniu określonym w umowie. Nawiązanie stosunku pracy jest prawem, a nie obowiązkiem pracownika. Wyjątek: obowiązkiem członka spółdzielni pracy jest zawarcie umowy o prace z ta spółdzielnia - spółdzielcza umowa o prace. Fakt zawarcia umów o prace stwarza pracownikom możliwość uczestnictwa w zarządzaniu zakładem bez względu na formę zorganizowania się pracodawcy i stosunki własnościowe. Aby został nawiązany stosunek pracy muszą być spełnione warunki zatrudnienia:

1. kodeksowe

2. pozakodeksowe.

Kodeksowe: podstawowym prawnym warunkiem kodeksowym jest:

a) posiadanie zdolności do czynności prawnych. W prawie pracy zdolność do nawiązania umowy o prace posiada osoba, która ma 13 lat ( art..22 § 3 KP). Zawarcie umowy z osoba w wieku od 13-15 lat jest prawnie skuteczne. Osoba taka jest pracownikiem i może nawiązać stosunek pracy, wprawdzie z naruszeniem prawa. Wiek 15 lat dotyczy zakazu art. 190 § 2 KP.

b) warunek posiadania odpowiednich kwalifikacji.

c) warunek zdolności prawnej. Właściwy stan zdrowia jest bezwzględną przesłanka zatrudnienia pracownika. Zatrudnienie pracownika wbrew opinii lekarskiej nie powoduje nieważności decyzji. Stosunek pracy z tą osobą jest prawnie skuteczny do czasu jego rozwiązania przez pracodawcę. W czasie świadczenia pracy pracownik podlega okresowym (obowiązkowym) i kontrolnym badaniom lekarskim prowadzonym na koszt pracodawcy ( art. 229 § 2 i 3 KP)

Pozakodeksowe: spółdzielcza umowa o pracę tylko w spółdzielniach pracy - stosunek pracy jest nierozerwalnie związany z członkostwem w spółdzielni.

Formy nawiązania stosunku pracy.

1. wg skuteczności działania- forma ustna, pisemna i dorozumiana.

2. wg prawidłowości działania - tylko forma pisemna.

Forma ustna - wystarczy oświadczenie woli - art.60 KC.

Forma pisemna - Ustawodawca wymaga, aby umowa o prace była zawarta na piśmie ( art. 29 § l KP). Warunek pisemności dotyczy także innej podstawy nawiązania stosunku pracy. Dla zachowania formy wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie stwierdzającym treść oświadczenia woli.

Forma dorozumiana - wymaga wyjaśnienia. Umowa terminowa wraz z nadejściem terminu rozwiązuje się. Jeżeli pracownik nadal pracuje za zgodą i wiedzą pracodawcy zawierana jest umowa dorozumiana, na czas nieokreślony. Np. jeżeli umowa na czas próby zawarta jest na okres dłuższy niż 3 m-ce, (np. na 10 m-cy) to po upływie 3 m-cy ulega ona rozwiązaniu i zostaje zawarta umowa dorozumiana, na okres 7 m-cy.

Od nawiązania stosunku pracy liczy się okres stażu pracowniczego.

Podobne prace

Do góry