Ocena brak

Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Ustawa mówi o 3 sposobach nabycia obywatelstwa:

1. Z mocy prawa: formami nabycia są:

a) Urodzenie się dziecka z rodziców będących obywatelami polskimi

b) Gdy przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim a drugie jest nieznane bądź nieokreślone jest jego obywatelstwo lub nie posiada żadnego obywatelstwa (zasada pochodzenia albo prawa krwi).

c) Urodzenie się dziecka lub znalezienie na terytorium Polski - zasada terytorialna

d) Prawo ziemi ­rodzice są nieznani lub nieokreślone jest ich obywatelstwo,

e) Repatriacja- w rozumieniu ustawy repatriantem jest osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

- Jest narodowości polskiej lub pochodzenia polskiego,

- Mając obywatelstwo państwa obcego przybywa do Polski,

- Uzyska zezwolenie właściwego organu polskiego na stałe osiedlenie się w Polsce, osoba nie korzystała uprzednio z instytucji repatriacji dla nabycia obywatelstwa polskiego.

- Nabycie obywatelstwa polskiego przez repatriację dotyczy również dzieci repatriantów pod warunkiem, że pozostają pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli repatriantem jest tylko jedno z rodziców, dziecko nabywa obywatelstwo jedynie za zgodą drugiego.

2. Na podstawie decyzji właściwego organu- nabycie to przybiera dwie formy:

a) Nadania obywatelstwa polskiego- może nastąpić, jeżeli cudzoziemiec zamieszkuje w Polsce, co najmniej 5 lat i wystąpi z wnioskiem o nadanie mu obywatelstwa polskiego, Nadanie obywatelstwa może być uzależnione od przedłożenia dowodu utraty obywatelstwa obcego. Nadanie obywatelstwa rodzicom rozciąga się na dzieci. Uprawnionym do nadania obywatelstwa polskiego jest Prezydent RP. Podania w tej sprawie osoby zamieszkałe w Polsce wnoszą za pośrednictwem starosty, a zamieszkałe za granicą -za pośrednictwem konsula RP.

b) Uznania za obywatela polskiego- różni się od nadania obywatelstwa ograniczeniem kręgu osób tylko do bezpaństwowców. Osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa lub o nieokreślonym obywatelstwie może być uznana, na jej wniosek, za obywatela polskiego, jeżeli zamieszkuje w Polsce, co najmniej 5 lat. Decyzję w tej sprawie wydaje wojewoda, o ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej.

3. W drodze oświadczenia osoby uprawnionej i przyjęcia tego oświadczenia przez właściwy organ: nabycie obywatelstwa polskiego w drodze oświadczenia woli następuje w uproszczonym trybie i odnosi się do określonej kategorii osób:

a) Tych, które posiadały obywatelstwo polskie i utraciły je przez zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem,

b) Osób, które spełniły warunki do nabycia obywatelstwa polskiego z mocy prawa, lecz nie nabyły go w skutek wyboru obywatelstwa obcego dokonanego przez rodziców, braku porozumienia między nimi lub rozstrzygnięcia sądowego,

c) Kobieta- cudzoziemek, które zawarły związek małżeński z obywatelem polskim,

d) Cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP i którzy pozostają, co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z osobą posiadające obywatelstwo polskie.

Warunkiem nabycia obywatelstwa polskiego jest złożenie oświadczenia woli przez osobę uprawnioną oraz decyzja starosty lub konsula.

Podobne prace

Do góry