Ocena brak

Sposób pojawiania się bólu

Autor /rambo Dodano /30.01.2014

Ból może się pojawiać bez uchwytnej dla chorego przyczyny lub ze znanego powodu ostro i gwałtownie (np. ból palucha w napadzie dny lub też po urazowym złamaniu kości). Innym razem początek bólu jest powolny, przerywany lub ciągły, stopniowo się nasila. Okresy bólowe mogą się przeplatać z bezbólowymi (charakter nawrotowy bólu). Nasilenie bólu ma czasem cechy charakterystyczne. Znane są nasilenia nocne w neuralgiach korzeniowych i tutaj ból zaostrza dodatkowo kichnięcie lub kaszel. W zwyrodnieniowych stawach ból jest często największy rano, podczas wykonywania przez chorego pierwszych kroków.

Ból może istnieć niezależnie albo być uwarunkowany okolicznościami, które go wywołują lub nasilają. Może więc ujawnić się pod wpływem ucisku lub opukiwania, występować tylko podczas stania, w trakcie określonego ruchu lub też dopiero w końcowej fazie ruchu. Niekiedy ból pojawia się po przejściu pewnej odległości, np. w zestarzałym, przewlekłym podwichnięciu stawu biodrowego.

Chory nie może nieraz dokładnie określić wydolności swojej lokomocji w kilo metrach lub w liczbie przystanków tramwajowych. Czasami ból zmusza do za trzymania się na kilka minut, po upływie których chory może znów przejść okre śloną odległość (chromanie przystankowe, np. w zarastającym zapaleniu tętnic) Nieraz jest uzależniony od temperatury zewnętrznej (wrażliwość na zimno lul odwrotnie - na ciepło, po ciepłych okładach borowinowych), od wahań atmosfe rycznych, pory' roku itd.

Duża rozmaitość w rodzajach i charakterze bólu jest powodowana różnorod nością czynnika etiologicznego.

Steindler odróżnia w zależności od sposobu powstania:

•    ból spontaniczny - wskazujący na bezpośrednie podrażnienie elementóv nerwowych na jakimkolwiek poziomie przez czynnik mechaniczny lub pa tologiczny, zapalny, nowotworowy,

•    ból wywołany naciskiem,

•    ból spowodowany ruchem - jeśli ruch bierny powoduje ból, jest to oznak; zajęcia samego stawu lub tkanek otaczających staw (ścięgna, pochewk ścięgien, kaletki),

•    ból wskutek czynnościowego przeciążenia - ustępujący po wyłączenii czynnika przeciążenia.

Należy jeszcze dodać ból pochodzenia naczyniowego. Czynnik naczyniow) odgrywa wprawdzie decydującą, choć pośrednią rolę we wszystkich sposobacł powstawania bólu. W niektórych jednak stanach patologicznych narządu ruchi zmiany naczyniowe tak dominują w obrazie klinicznym, że uzasadnia to ich wy odrębnienie jako czynnika wywołującego ból. Należy tu wymienić zespół Volk mana, zespół Sudecka, obrzęki pooperacyjne kończyn, na które nieumiejętnie za łożono opatrunki gipsowe.

 

Podobne prace

Do góry