Ocena brak

Spory zbiorowe

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Jedną z bardziej istotnych kwestii zbiorowego prawa pracy, która dotyczy grupowych praw i interesów pracowników są spory zbiorowe. Jest sporem miedzy pracownikiem a pracodawca (pracodawcami), a przedmiotem takiego sporu mogą być:

1) warunki pracy i płacy,

2) świadczenia socjalne,

3) prawa i wolności związkowe.

Spór zbiorowy jest rozstrzygany w oparciu o ustawę z dnia 23 maja 199] r. "O rozwiązaniu sporów zbiorowych". W art. 1 tej ustawy określone są granice dozwolonego prawnie zachowania się organizacji związkowej w sporze zbiorowym. Przedmiot ten może reprezentować w sporze tylko i wyłącznie grupowe prawa i interesy pracowników.

W art. 4 KP ustawodawca wprowadza zapis, iż nie jest dozwolone prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygniecie jest możliwe w postępowaniu przed sądem pracy. Od tej zasady jest wyjątek, gdy związek ogłosi strajk w wypadku gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym. Wg prawa polskiego pracowników w sporze może ma związków zawodowych, w sporze może reprezentować organizacja związkowa działająca w innym zakładzie. Spór zbiorowy musi dotyczyć interesów ekonomicznych i socjalnych, a nie politycznych. Prawa i interesy właściwe organizacje pracodawców.

Jeżeli w zakładzie działa więcej, niż 1 organizacja związkowa, to każda z nich może uczestniczyć w sporze. Wola związków zawodowych jest wyłonienie wspólnej reprezentacji związkowej, której przekazane zostają przysługujące jednostkowe uprawnienia poszczególnych związków. Spór zbiorowy wszczęty jest z mocy prawa po upływie 3 dni od dnia, kiedy organizacja związkowa wystąpiła z określonymi zadaniami do pracodawcy, a on w tym czasie nie uwzględnił wszystkich żądań organizacji związkowej. Zw. zaw. mogą wszcząć spór zbiorowy i w każdym jego stadium mogą tez odstąpić od jego prowadzenia.

Etapy sporu zbiorowego.

Jeżeli nastąpi spór zbiorowy musza być podjęte kolejne etapy rozwiązywania.

I Etap - Rokowania- podjęte powinny być niezwłocznie, a obowiązek ich prowadzenia ciąży na pracodawcy. Nie są one objęte żadną regulacja prawna, Musza być prowadzone przez strony w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych interesów strony przeciwnej, dotyczy to zarówno interesu pracownika jak i pracodawcy. Jeżeli kończą się pomyślnie to dochodzi do porozumienia zbiorowego, które jest źródłem prawa, musza być bezwzględnie spełnione. Gdy strony nie osiągną porozumienia sporządzony jest protokół rozbieżności w którym wskazane są stanowiska stron sporu i przechodzi się do kolejnego etapu.

II Etap - Mediacje-nie musi do nich dojść, jeżeli w rokowaniach zostanie rozstrzygnięty spór. Następuje tu ponowne rozpatrywanie problemu z udziałem osoby trzeciej - mediatora niezależnego, bezstronnego. Jego zadaniem jest doprowadzenie do zawarcia porozumienia przez strony. Reguła jest, ze mediator i strony działają w dobrej wierze, z poszanowaniem interesów stron konfliktu. Kończą się podpisaniem porozumienia z udziałem mediatora lub sporządzeniem protokołu rozbieżności, ze wskazaniem stanowisk stron sporu zbiorowego. Nie osiągniecie porozumienia w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej. Można bez akcji strajkowej próbować rozwiązać spór przed kolegium arbitrażu społecznego.

III Etap (możliwy, ale niekonieczny).

W celu uniknięcia strajku związek zawodowy reprezentujący w sporze interesy pracowników może podjąć próbę rozwiązania sporu występując z wnioskiem o rozstrzygniecie do Kolegium Arbitrażu Społecznego przy sadzie okręgowym (sad pracy i ubezpieczeń społecznych). Orzeczenie kolegium wiąże strony i nie przysługują od niego żadne środki zaskarżenia w KPA. Koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie ponosi każda ze stron. Spór wielozakładowy rozpatruje Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Sadzie Najwyższym.

Różnica miedzy rokowaniem a mediacja.

Mediacja różni się tym od rokowań, ze na etapie mediacji występuje mediator, osoba postronna.

Nie jest etapem sporu strajku.

Podobne prace

Do góry