Ocena brak

Spory terytorialne, narodowościowe, polityczne i religijne w Europie XX / XXI w.

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Współczesne prawo międzynarodowe nie daje wyczerpującej definicji sporu międzynarodowego. Nie ma również dokładnie określonych kryteriów ich klasyfikacji. Spór jest wyrazem sprzeczności interesów między państwami. Ze wzgl. na podłoże i charakter rozróżnia się spory polityczne i prawne. Spory polityczne dotyczą interesów politycznych, racji stanu, żywotnych interesów narodowych itp.

Spór międzynarodowy ma miejsce, gdy przynajmniej dwa państwa wyraźnie wysuwają wzajemne roszczenia. Znaczna liczba sporów jest rezultatem podziału na państwa gospodarczo rozwinięte i zacofane. Przedmiotem sporu mogą być terytoria i granice państw na lądzie lub morzu (spory terytorialne, graniczne). Mogą być one dodatkowo pogłębione przez oddziaływanie czynnika narodowego lub etnicznego. Dążenie do uzyskania dominującej pozycji w danym regionie i rywalizacja między potęgami regionalnymi również prowadzi do sporów i konfliktów.

Ich przyczyną są też sprzeczności na tle interesów politycznych, ekonomicznych i militarnych państw rozwijających się. Fałszywe opinie o innych narodach umocnione fałszywie pojmowanym interesem narodowym, wpływają na zaostrzenie sporów i konfliktów (spory narodowościowe). Podobną rolę mogą odegrać wierzenia religijne. Religie bywają często przyczyną lub pretekstem do wywołania konfliktów zbrojnych (spory religijne). Wielu sporów możnaby uniknąć, gdyby nie ambicje polityczne przywódców państw. Powołując się na rację stanu, interpretują sytuacje konfliktowe, nie licząc się z interesami partnerów i próbują ich kosztem umacniać pozycję swego państwa na arenie międzynarodowej (spory polityczne).

Podobne prace

Do góry