Ocena brak

Spory o właściwość organów administracji publicznej

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Spór o właściwość ma miejsce wtedy, gdy rozbieżności co do zakresu działania organów państwowych występuje w odniesieniu do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia tej samej sprawy, czyli gdy mamy do czynienia z  tożsamością sprawy, którą zajmują się co najmniej 2 organy. Spory o właściwość mogą wystąpić tylko w zakresie właściwości ustawowej. Wyłączona jest możliwość sporów w zakresie właściwości delegacyjnej.

Spory o właściwość można podzielić na kilka rodzajów odpowiednio do zastosowanych kryteriów.

- przyjmując kryterium oceny wyodrębniamy:

spory pozytywne- co najmniej 2 organy uważają się za właściwe do rozpoznania i rozstrzygnięcia danej sprawy;

spory negatywne – organy nie uważają się za właściwe do rozpoznania i rozstrzygnięcia danej sprawy – te spory spełniają rolę gwarancyjną wobec stron, gdyż pozwalają im uzyskać ochronę prawną w sytuacji gdy żaden z organów nie uważa się za właściwy.

-przyjmując kryterium rodzaju organów pozostających w sporze wyodrębniamy

spory zewnętrzne- są to spory pomiędzy organami samorządu terytorialnego a innymi organami administracji publicznej i rozstrzyga je sąd administracyjny; spory miedzy organami AP a sądami powszechnymi rozstrzyga je Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Najwyższym.

spory wewnętrzne – są to spory między organami AP, organy pozostające w sporze są jednym systemie ustrojowym administracji (rządowej, samorządowej)

Spory pomiędzy organami jst rozstrzyga, jeżeli spór powstał:

- między organami jst – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, w razie braku – sąd administracyjny,

- między kierownikami służb, inspekcji, straży administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starostystarosta,

- między organami jst w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej –minister właściwy do spraw administracji publicznej

Spory między organami administracji rządowej rozstrzyga jeżeli spór powstał:

- między organami rządowej administracji zespolonej w jednym województwie – wojewoda;

- między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach – minister właściwy do spraw administracji publicznej;

- między wojewodą a organami administracji niezespolonej - minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad organem pozostającym w sporze z wojewodą;

- między organami administracji niezspolonej – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, w razie braku – minister właściwy do spraw administracji publicznej;

- między terenowymi organami administracji rządowej a ministrem – Prezes Rady Ministrów.

Spoty między innymi organami państwowymi a innymi podmiotami – wspólny dla mnich organ wyższego stopnia, w razie braku – minister właściwy.  

Podobne prace

Do góry