Ocena brak

SPORY I KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE

Autor /adas Dodano /29.03.2011

Funkcjonowanie współczesnej społeczności międzyn cechują róznice interesów , sprzeczności , spory , konflikty. Przyczyna tego jest brak norm prawnych , zawierających powszechne aprobowane definicje tych terminów . Mimo ze zawieraja podobne treści , nie sa to pojęcia tożsame W dokrynie prawa miedz. Spór definiuje się jako wyraz spzreczności interesów między panstwami.Miara ocen umożliwiających zakwalifikowanie sporu jako polit sa takie kryteria jak interesy polityczne , racja stanu , zywotne intersy narod itp.

Wg Statutu MTS z 1920 roku do sporów prawnych zaliczał

Spory wynikające z wykładni umowy

Każdą kwestię prawa miedzyn

Ustalenie faktu stanowiącego pogwałcenie prawa miedz.

Rodzaj i zakres odszkodowania naleznego za zerwanie zobowiązań miedzynarodowych

Ustalenie jaki charakter ma dany spór nastręczac może wiele trudności ponieważ granice między sporem polit i prawnym sa często niezbyt ostre.Podst sporu jest sprzecznośc interesów Oznacxa to taki stan stos między partnerami na arenie międz , który dowodzi braku możliwości pogodzenia interesów pbu stron . Jest to warunek powstania sporu ale go nie implikuje Dodatkowym czynnikiem powstania sporu jest okreslony czyn państw , tzw działanie , zaniechanie, lub znoszenie , który nadaje sporowi charakter polit , prawny i ekonomiczny . strony sporu manifestuja swoją wolę wysuwająć żądania , ptretenscje roszczenia.

W Karcie Narodów Zjednoczonych dokonano podziału sporów na zagrażające pokojowi i bezpieczeństwu , określano jako kwalifikowane , oraz pozostałe zwykłe Kompetencje do zaistniewnia spory maja Rada Bezp. I Zgromadzenie Og ólne ONZKonflikt międzynar na ogół popzredza narastająca spzreczność inreresów i antagonizm . Czasami stopniowo , a niekiedy gwałtownie okreslany jest jego przedmiot . Do konfliktu dochodzi wtedy , gdy podejmowane sa działania polityczne , ekonomiczne i militarne w celu narzucenia drugiej stronie swoich racji . Konflikty sa międzyn i nie.

Na podstw kryterium celu konfliktu można wyróznic konflikty obronne , antykolonialne , narodowowyzwoleńcze i w walce o prymat lub przeciwko niemu w sferze ekonomicznej , polit , rasowej , religijnej i innych Uchwała Zgromadzenie Ogol. ONZ z 14 .12. 1974 r zawiera def napaści i wskazuje ,że jest nia uzycie siły sbrojnej przez państwo pzreciwko suwerenności terytorialnej integralności lub polit niezawisłości drugiego państwa lun innym celu niezgodnym z Karta NZ . Tym innym celem może być

- blokada portów , wybrzeża przez siły zbrojne innego pańsatwa

- działalnośc państwa polegająca na udzieleniu zezwolenia w odniesieniu do terytorium oddanego do dyspozycji drugiego panstwa , aby było ono uzyte przez państwo dla dokonania aktu pzreciwko trzeciemu panmstwi

- wysyłanie zbrojnych band , grup , oddziałów pzreciwko drugiemu państwu

Podobne prace

Do góry