Ocena brak

Spór o funkcję państwa współczesnego (stanowiska, argumenty)

Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011

Funkcją państwa nazywa się całokształt jego działalności w określonej sferze życia społeczeństwa. Zakres, intensywność i treść działania państwa zmieniają się w procesie historycznym. Współcześnie są one w dużym stopniu konsekwencją ideologicznego modelu państwa. Każde państwo realizuje funkcję wewnętrzną i zewnętrzną. Funkcja wewnętrzna państwa polega na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w kraju. Funkcja zewnętrzna to całokształt działalności prowadzonej w zakresie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi.

Funkcja gospodarczo-organizatorska. Wyraża się w organizowaniu gospodarki, w oddziaływaniu na nią. Zaliczamy tu m.in.: zapewnienie racjonalnego i ujednoliconego systemu miar i wag, zagwarantowanie bezpieczeństwa systemu bezpieczeństwa systemu pieniężnego, organizowanie przedsięwzięć gospodarczych wymagającej dużej koncentracji sił i środków. Funkcja socjalna państwa obejmuje działania zmierzające do zapewnienia minimum egzystencji jednostek i grup społecznych, tworzenia miejsc pracy itp. Do podstawowych zadań państwa należą zwłaszcza: ochrona pokoju wewnętrznego i praworządności, obrona przed ingerencją z zewnątrz, ochrona autorytetu państwa, troska o dobro obywateli, wspomaganie rozwoju społecznego i ekonomicznego. Między wszystkimi funkcjami państwa zachodzi ścisły związek.

Funkcje państwa z wikipedii:

 • Wewnętrzne (tradycyjne; konserwatywne; liberalne):

  • Prawodawcza – państwo za pośrednictwem swojego aparatu tworzy prawo, które obowiązuje na jego terytorium.

  • Porządkowa – państwo jest zobowiązane do zachowania porządku i bezpieczeństwa na całym terytorium jego jurysdykcji.

  • Administracyjna – państwo jest zobowiązane zarządzać krajem za pomocą aparatu administracyjnego.

 • Wewnętrzne (socjalistyczne; interwencjonistyczne; etatystyczne):

  • Gospodarczo-organizacyjna – państwo jest zobowiązane zarządzać gospodarką i finansami kraju.

  • Socjalna – państwo jest zobowiązane zapewnić swoim obywatelom minimum środków do życia.

  • Kulturalno-oświatowa – państwo jest zobowiązane zorganizować system edukacji i instytucji kulturalnych, szerzących rozwój intelektualny obywateli.

 • Zewnętrzne:

  • Obrona granic – zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa przez niwelowanie zagrożenia agresją ze strony innych państw.

  • Kontakt z innymi państwami – państwo powinno organizować współpracę z innymi państwami.

Funkcje państwa:

- ochronna (wewnętrzna zewnętrzna)

- prawodawcza

W analizie systemowej:

- adaptacyjna

- regulacyjna

- innowacyjna

Podobne prace

Do góry